โครงการประจำปีงบประมาณ 2549

โครงการที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นโครงการที่ทางสำนักงานเสนอให้ทางคณะฯ พิจารณาและได้รับการบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปี 49
    วันนี้ผมได้ไปร่วมวางพวงมาลาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในวันมหิดล ผมเขียน Blog ทบทวนโครงการปี 48 แล้ว < link > และวันนี้จึงขอเขียนโครงการปี 49 ซึ่งสำนักงานเป็นเจ้าภาพหลักมาแบ่งปันกันครับ ความจริงทุกโครงการในคณะ สำนักงานเลขานุการซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนก็รับผิดชอบทุกโครงการอยู่แล้ว แต่ โครงการที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นโครงการที่ทางสำนักงานเสนอให้ทางคณะฯ พิจารณาและได้รับการบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปี 49 มีทั้งโครงการต่อเนื่อง และโครงการใหม่ครับ บางโครงการที่ไม่ได้นำมาลงก็เป็นโครงการที่มีผู้บริหารกำกับดูแลอยู่ครับ อาทิเช่น โครงการระบบการควบคุมภายใน โครงการวิเคราะห์และประเมินสภาพทางการเงิน
          โครงการ      ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต      ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์
1. รดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
  กว่าร้อยละ 60 พึงพอใจอยู่ในระดับดี
2. แต่งกายด้วยผ้าไทย  มีบุคลากรแต่งกายด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
  ผ้าไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พึงพอใจอยู่ในระดับดี 
3. ทำบุญทอดผ้าป่า   มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
  กว่าร้อยละ 70 พึงพอใจอยู่ในระดับดี 
4. สหเวชสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ บุคลากรมีสมรรถภาพทาง 
  ประจำปี 100% ร่างกายดีขึ้น 
  มีกิจกรรมออกกำลังกายอย่าง   
5. ประเมินอำนาจหน้าที่และ  บุคลากรเข้ารับการอบรมไม่  คณะมีการปรับปรุงการ 
    ขอบข่ายงาน น้อยกว่าร้อยละ 60  กำหนด JD 
6. คณบดีพบหน่วยงาน  มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ปัญหาของหน่วยงานได้รับ
    การแก้ไขไม่น้อยกว่า 60% 
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูล มีการประเมินประสิทธิภาพข้อมูล  มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
8. พัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน  มีการทำกิจกรรมตามมาตรฐาน  มีสถานที่ทำงานน่าอยู่ 
  5 ส. น่าทำงาน 
 9.พัฒนาการประกัน          การจัดทำแผนพัฒนา QA    ได้นำผลการรประเมินมาใช้
 คุณภาพสำนักงานฯ ของสำนักงานเลขานุการ เป็นส่วนหนึ่งของการ 
    บริหารงาน
 10. เสวนาภาษาออฟฟิศ มีบุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่า บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน 
  ร้อยละ 80  การบริหารงาน
 11.พัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการจัดอบรมให้ความรู้การทำ  บุคลากรมีความรู้ในการทำ 
     สายบริการด้านการวิจัย วิจัยสถาบันให้กับบุคลากรสาย  วิจัยสถาบัน 
     สถาบัน บริการ  

 

ปีงบ ประมาณนี้พยายามที่จะปรับปรุงการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้ โดยทุกโครงการจะมีผู้สรุปโครงการที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้สะดวกในการติดตามโครงการ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ahs#แผนดำเนินงาน

หมายเลขบันทึก: 4393, เขียน: 24 Sep 2005 @ 13:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)