วันท่ 3-5 สิงหาคม 2549 ได้ไปร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมการศึกษาท่จังหวัดมุกดาหาร มีผลงานนวัตกรรมของโรงเรียนใน 40 เขตพื้นที่
การศึกษากว่า 160 ชิ้น เป็นนวัตกรรมประเภทบริหาร การเรียนการสอน คุณธรรมจริยธรรม และส่งประดิษฐ์ ครูไปศึกษาเรียนร้จำนวนมากพื้นท่โรงเเรมท่จัดเล็กไปถนัดตา ได้ศึกษาผลงานนวัตกรรมที่โรงเรียนตัวแทนเขตนำไปประกวด ได้แนวคิดหลากหลายที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน  แต่ผลการประกวดก็ค้านสายตาอยู่บ้าง เหมือนกรรมการไม่ได้ศึกษาเกณฑ์การประกวดให้ถ่องแท้ แต่อย่างไรก็ต้องยอมรับผลการตัดสินของกรรมการ ถ้าเป็นไปได้ปีต่อไป ต้องปรับปรุงเรื่องสถานที่และกรรมการตัดสินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การตัดสินของนวัตกรรมแต่ละปรเภทให้ชัดเจน ก็คงจะดี