เที่ยงวันนี้ทีมสถาบันยุทธศาสตร์ฯ  นัดพบและต้อนรับทีมจาก ก.พ.ร.  โดยดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  และคณะ  ที่มาเปิดศูนย์บริการร่วม  จ.ขอนแก่น  โดยปรึกษาหารือกันในเรื่องการสนับสนุนสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเพื่อสนับสนุนการทำงานภายในกลุ่มจังหวัด  ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและโครงการของกลุ่มจังหวัดได้  หลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่ดีที่จะเติมเต็มการทำงานของกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด  เพื่อเสริมการทำงานของจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลอยู่แล้ว  ซึ่งตกลงว่าจะจัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติโดยทีมจากก.พ.ร.  มข.  และมช. จะมาร่วมจัดทำกัน  สิ่งที่น่ากังวลอยู่  คือ  นโยบายนี้จะดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนอยู่ในขณะนี้