โครงการ ต้นกล้าพันธุ์ดี..สู่พุทธภูมิรุ่น ๑


แดนพุทธภูุมิแดนอบรมเยาวชนพุทธ

 

โครงการต้นกล้าพันธุ์ดีสู่แดนพุทธภูมิ                       

. ชื่อโครงการ

                        “โครงการต้นกล้าพันธุ์ดีสู่แดนพุทธภูมิรุ่นที่ ๑ ”

 . หลักการและเหตุผล

                        เนื่องด้วยทุกวันนี้ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ในดินแดนชมพูทวีปเดิม หรือประเทศอินเดีย -เนปาลในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาขึ้นปรากฏแก่สายตาชาวโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งสำคัญยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก จะได้มากราบไหว้บูชาสักการะ อธิษฐานจิตปิดทองอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต อันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นพุทธมามกะผู้จงรักภักดีต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สำหรับคนไทยเองก็ได้ประจักษ์แล้วว่า ในแต่ละปีมีผู้มากราบไหว้ยังสังเวชนียสถานทั้ง ๔ จำนวนหลายหมื่นคน และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไป ข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ นายแพทย์ หรือแม้กระทั่งคนวัด สำนักปฏิบัติต่างๆ ก็มีกิจกรรมมากราบไหว้สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้คนที่ได้มา เป็นวัยทำงาน และผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีจิตใจอย่างแรงกล้าตั้งใจมาอย่างจริงๆ จึงได้มา แล้วได้รับความประทับใจกันทั่วหน้ากลับไปยังบ้านไทยเมืองพุทธ อันเป็นพลังในการประกอบกิจการเงินงาน ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อได้มายังสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ได้บูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย ได้เห็นวัดไทยในแดนพุทธภูมิ ได้ร่วมทุนกับพระธรรมทูต ได้ฟังพระสูตร อันเกี่ยวเนื่องครั้งพุทธกาล ได้อธิษฐานในที่บริสุทธิ์ อุปมาเหมือนได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต ของผู้ที่ได้มา ในทางพระสงฆ์ไทยก็ได้สร้างวัดรองรับครบทั้ง ๔ อันเป็นผลงานของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยเฉพาะอินเดีย

            ทางวัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ ซึ่งก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้ทำหน้าที่รองรับพุทธบริษัทที่แวะมาเยี่ยมชมวัด แสวงบุญ ในแต่ละเดือนมีจำนวนไม่น้อยทางวัดได้พิจารณาเห็นว่าเมื่อผู้คนส่วนใหญ่ที่มาเป็นผู้สูงอายุแต่เด็กๆอันเป็นเยาวชนชาวพุทธ กลับยังไม่มั่นคงในพระพุทธศาสนาอาจถูกชักพาไปในทางเสื่อมเสียได้โดยง่าย ควรที่จะคัดสรรเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ให้ได้รับโอกาสมายังสังเวชนียสถานทั้ง๔ มาสั่งสมบุญใหญ่ที่นี่ ทางวัดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น อันเป็นงานของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย โดยวัดไทยนวราชรัตนาราม๙๖๐ นำเด็กมาอบรมที่วัด เพื่อปลูกฝังจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา 

  . วัตถุประสงค์

       -เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม

      - เพื่อปลูกฝังคุณธรรมทางศาสนาแก่เด็กนักเรียน

      -เพื่อให้เด็กได้ซาบซึ้งในพระพุทธศาสนาและมีศรัทธามั่นคง ได้เห็นสถานที่พระพุทธองค์ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และปรินิพพาน

       - เพื่อให้เด็กได้ศึกษาพุทธประวัติ ยังสถานที่จริง ที่อยู่ในดินแดนชมพูทวีป

       - เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเดินทางไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอินเดียอันเป็นดินแดนกำเนิดพระพุทธศาสนา เพื่อสั่งสมบุญใหญ่ สร้างความมั่นใจให้แก่เด็ก ให้มีอนาคตที่ดี เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

 . เป้าหมาย

- ให้เด็กได้มาอยู่วัดไทยในต่างแดน เพื่อดำเนินกิจวัตรต่างๆ อย่างดีงาม ให้ชินเป็นนิสัย  - ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักความเป็นไทย รักวัดไทย และอยู่ในวัดได้อย่างอบอุ่น บำเพ็ญตนให้มีประโยชน์

- ฝึกให้เด็กได้คุ้นเคยวัด พระสงฆ์ เห็นรูปแบบที่ดีงามของพระสงฆ์ภายในวัด

- ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม ทำงานด้วยความสามัคคี

- ฝึกให้เด็กได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล๕ ทุกวัน ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฏก เพื่อปลูกฝังปัญญาและอนาคต ตลอดจนความชาญฉลาดในการดำเนินชีวิต ใน

อนาคต

 . ลักษณะของโครงการ

     - เป็นโครงการที่ส่งเสริมเด็กนักเรียนชาวพุทธ ให้ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ศึกษาพุทธประวัติ ในดินแดนพระพุทธเจ้า ได้เข้าเฝ้าสถานที่จริง

 . วิธีดำเนินการ

    - แต่งตั้งพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ดำเนินงานคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสเดินทางมาต่างประเทศ

    - ติดต่อประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการคัดเลือกเด็ก ช่วยเหลือเด็ก ตามนโยบายของโครงการ ให้สัมฤทธิ์ผล

   - รับสมัครผู้ใหญ่ ผู้มีศีลมีธรรม เพื่อให้ได้มาเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ในวัดไทยในอินเดีย ตามโครงการ

  - มอบหมายให้พี่เลี้ยงเด็กนำเด็กทำหนังสือเดินทาง ใบขออนุญาตจากทางอำเภอ ใบรับรองสุขภาพ รวมทั้งการทำวีซ่า ทั้งอินเดียเนปาล

 - ทำประกันภัยแก่เด็ก ตลอดระยะเวลาของโครงการ กระทั่งได้กลับถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ

- จัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศเด็ก พี่เลี้ยง ที่มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ กรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 วันก่อนการเดินทาง

. หลักสูตรและแนวการสอน

            ภาคทฤษฎี          - ได้จัดให้มีการอบรมภาควิชาการ ความรู้พุทธประวัติ พระสูตรต่างๆ ที่เลือกเฟ้นมาจากพระไตรปิฏก

            ภาคปฏิบัติ           - ทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น ทุกวันร่วมกับพระสงฆ์ในวัด สมาทานศีล ๕ ทุกวัน  ในวันอุโบสถจะให้สมาทานศีล ๘ ฝึกมารยาท

            ภาคกิจกรรม – ฝึกให้มีระเบียบวินัย อ่อนน้อมถ่อมตน สามัคคี ทำงานร่วมกัน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์-          จัดให้มีการปฏิบัติการจริง ในสถานที่จริงคือเข้าบูชาสักการะในสังเวชนียสถานทั้ง ๔ รวมทั้งราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี  และสาวัตถี 

 . สถานที               - วัดไทยนวราชรัตนาราม๙๖๐ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  - พุทธสังเวชนียสถานทั้ง ๔ รวมทั้งอัฏฐมหาสถานในอินเดีย

. ระยะเวลา

  - กำหนดเดินทางสู่อินเดีย วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ กำหนดเดินทางกลับถึงเมืองไทยวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รวม ๑ เดือน

 - กำหนดพิธีเปิดโครงการเริ่มฝึกอบรม ในวันที่ ๑๘ เมษายน ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม๙๖๐ และปิดโครงการที่สวนลุมพินี สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 ๑๐. งบประมาณ  จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

 ๑๑. แหล่งที่มาของงบประมาณ

                        -พระธรรมทูตสายต่างประเทศ(อินเดีย)

                        - วัดไทยนวราชรัตนาราม๙๖๐

                        - กองทุนเบบี้บุดด้า  วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

                        - ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทั่วไป

 ๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                        -พระราชรัตนรังษี ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย

                        - พระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยการนำของพระครูปริยัติโพธิวิเทศ(ดร.พระมหาคมสรณ์ คุตฺตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร

                        -พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ปธ.๙ วัดไทยลุมพินี เนปาล

                        - พระครูปลัดสมพงษ์ ญาณธีโร  กองงานเลขานุการ วัดไทยกุสิ-นาราเฉลิมราชย์

                        - พระมหาปภากร นนฺทกโร ผู้ดูแลวัดไทยนวราชรัตนาราม๙๖๐และคณะสงฆ์วัดไทยนวราชรัตนาราม๙๖๐ ทุกรูป

                        - พระจรัญ  ขนฺติพโล พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่๑๖

๑๓. ผลทื่คาดว่าจะได้รับ

                  โดยพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้คัดเลือกเด็กเข้าสู่โครงการ ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียน ทำหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง ทางอำเภออันเป็นภูมิลำเนาของเด็ก โดยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมแรงใจนำเด็กๆ มาฝึกคุณธรรม อบรมจริยธรรม ศึกษาพระไตรปิฏก ปฏิบัติศาสนกิจ ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ไหว้พระยังสังเวชนียสถานทั้ง ๔ อินเดีย-เนปาล อันจะทำให้เด็กได้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ควบคู่คุณธรรม สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะกลับไปสู่สถานที่เรียน เป็นผู้นำในกลุ่มเด็กๆ ด้วยกันในชั้นเรียน ในโรงเรียน และสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และประสบการณ์ในดินแดนพระบรมศาสดาในอินเดียนี้ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ฉลาดในการดำเนินชีวิต และบอกกล่าวเล่าขาน ประกาศธรรม และถ่ายทอดงานพระธรรมทูตที่สร้างวัดในแดนพุทธภูมิให้รู้จักมากขึ้น ในโรงเรียน ทั้งในระดับประถม และมัธยม อันเป็นการแก้ปัญหาสังคมได้

                                     ท่านคมสรัญญ์/วัดไทยเชตวันมหาวิหาร -อินเดีย

                                                      ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

คำสำคัญ (Tags): #แดนพุทธภูมิ
หมายเลขบันทึก: 438334เขียนเมื่อ 6 พฤษภาคม 2011 18:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 14:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

ขอบคุณน่ะค่ะ ที่นำรูปการทำความดี กลิ่นไอของอินเดียมาให้ดู

นมัสการเจ้าค่ะ

อนุโมทนากับโครงการดีๆด้วยนะเจ้าคะ

หวังว่าพระคุณเจ้าจะมีสุขภาพดีเสมอเจ้าค่ะ

นมัสการลา

ขอนำไปแชร์ในเฟสบุ๊คด้วยเจ้าค่ะ

ขอเจริญพร ท่านผอ.มาลีพันธุ์ ที่แวะมาอ่านและคอมเมนท์

คุณโยมณัฐรดา ตามสะดวกเพราะบทความไม่มีลิขสิทธ์แต่อย่างใด. ท่านใดสนใจโครงการเช่นนี้ก็ยินดีให้การสนับสนุน

ท่านคมสรณ์

กราบนมัสการและขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการต้อนรับและการดูแลต้นกล้าพันธุ์สู่แดนพุทธภูมิรุ่นที่1 ทุกคนประทับใจมากที่ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจาร์ยและญาติธรรมจากทุกๆที่ที่เราไปพักอาศัย เด็กกลับถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ ก็เป็นภาพที่ประทับใจเด็กลากันด้วยน้ำตาแห่งความประทับใจและผูกพันซึ่งกันและกันหลังจากได้ร่วมกิจกรรมกันที่แดนพุทธภูมิเป็นเวลา 30 วัน

ก็คิดว่าจะพยายามให้มีความต่อเนื่องของกิจกรรมโดยให้เขาได้พบปะกันในช่วงปิดเทอมหรือวันหยุด ให้เขาได้ร่วมกันทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยมีครูบาอาจาร์ยให้ความรู้ และสานความผูกพันธุ์ของต้นกล้าพันธุ์ดีให้เขาได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนต่อไปค่ะ

กราบนมัสการค่ะ

จุ๋ม

กราบนมัสการพระคุณเจ้า ขออนุโมทนากับผลบุญต้นกล้าตัวน้อย ๆที่ไดรับประสบการณ์ที่ดีคาดหวังว่าต้นกล้าน้อยๆจะเป็นพลังธรรมของชาติถ่ายทอดสิ่งที่ถูกต้องให้แก่เพื่อนๆ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และมีวัตรปฏิบัติที่ดีงามเป็นตัวอย่างของสังคม เคยไปกราบสังเวชนีสถานแดนพุทธภูมิด้วยปิติบุญและอิ่มบุญมาทุกวันนี้ เคยคิดว่าถ้ามีบุญคงจะได้รับใช้พระพุทธศาสนาในแดนนี้ ถ้าพระคุณเจ้าต้องการอาสาสมัครพี่เลี้ยงเด็กยินดีที่จะรับใช้ ขอให้พระคุณเจ้ามีพละกำลังเพื่อพระพุทธศาสนาและต้นกล้าพันธุ์ดีต่อไปและบรรลุตามคาดหวังทุกประการ

วัชรี เจริญสุข สพป.นว.1

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท