ภาณุ

ภาณุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พยาบาลวิชาชีพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
Usernamepanuodklun
สมาชิกเลขที่57063
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติ

ชื่อ                                 ภาณุ  อดกลั้น
ปีเกิด                             2510
ที่เกิด                            อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
บิดา                              วรจิต  อดกลั้น
มารดา                          ผ่องศรี อดกลั้น
การศึกษา
ประถมศึกษา                  รร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
มัธยมศึกษาตอนต้น         รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล จ.ร้อยเอ็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย     รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี                     วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ปี 2533 
ปริญญาโท                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ปี 2539
รางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด                  ปี 2537
หัวหน้างานดีเด่น รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด                     ปี 2541
นักวิจัยดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี             ปี 2553
ผู้นำเสนอวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านการศึกษา จัดโดย (มร.พส.) ปี 2553
ข้าราชการดีเด่นเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
    พระบรมราชชนก ระดับอาจารย์ผู้สอนด้านการวิจัย              ปี 2553
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย                                                       ปี 2538