การให้บริการแก่นักศึกษาเป็นแก่นักศึกษาบุคคลที่มาติดต่อราชการ  ซึ่งถื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าจะถื่อว่าเป็นการบริการ  จึงป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากวันหนึ่งแล้วไม่มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วท่านคิดว่าอะมันจะเกิดขึน   แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยประสบในตอนนี้คือการแย้งชิงนักศึกษาจากมหาลัยอื่น   ด้วยกัน