พวกเราสามคนได้ลงพื้นที่ที่  ม.8 ต.  กำแพงเซา  ในโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีหน่วยงานเกษตรและครูอาสาจาก กศน.  มาให้ความรู้ในการแก้ปัญหาความยากจนโดยให้ผู้รู้ที่ปะสบความสำเร็จในการจัดความรู้แก้จนมาแล้วในท้องถิ่นมาเล่าถึงการจัดการกับตัวเองและครัวเรือนในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เช่น การออม  การทำบัญชีครัวเรือน  สุขภาพอนามัย  ตลอดจนการบริโภคอาหารที่ถูกหลักอนามัย การรักษาสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น ซิ่งหล่านี้พวกเราสามคนก็ได้ความรู้อะไรหลาย ๆ  อย่างมากมาย