งานวิจัยที่น่าสนใจ ในการประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ม.นเรศวรค่ะ

นเรศวรวิจัย ม.นเรศวร
      จากที่ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร ได้มอบหมายให้นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 เข้าฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยนเรศวร และสรุปสาระของงานวิจัยที่สนใจ นั้น ดิฉัน น.ส.ตรีรัส  ดิเรกพิทักษ์  ได้เข้าฟังงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง  การเล่นเกมออนไลน์ของเด็กนักเรียนกับความสัมพันธ์ในครอบครัว             การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่ชอบเล่นเกมออนไลน์ โดยเน้นศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนที่ชอบเล่นเกมออนไลน์กับผู้ปกครอง  โดยพบว่าเด็กนักเรียนที่ชอบเล่นเกมออนไลน์มีมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ไม่เล่น และผู้ชายเล่นมากกว่าผู้หญิง  จากการวิจัยพบว่าเด็กนักเรียนที่เล่นเกมออนไลน์เกิดปัญหาจากการเล่น โดยมีการถูกลงโทษ ไม่มีเวลาทำกิจกรรมกับครอบครัว และเกิดปัญหาด้านสุขภาพ สำหรับความคิดเห็นของผู้ปกครองพบว่า เด็กนักเรียนที่เล่นเกมออนไลน์จะมีปัญหาด้านการเรียนมากที่สุด             และสำหรับโปสเตอร์ที่จัดแสดงในงานนเรศวรวิจัย ที่น่าสนใจ และดิฉันได้สรุปเนื้อหาสาระมาพอสังเขปคือ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การอภิปรายผลหลังการทดลอง เพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการความรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ           การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติของนิสิต และอาจารย์ผู้สอนต่อเทคนิคการสอน โดยใช้การอภิปรายผลหลังการทดลองในการบูรณาการความรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และศึกษาความเป็นไปได้ของวิธีการนี้ในการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม สำหรับปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ สำหรับนิสิตกลุ่มใหญ่จำนวนหลายกลุ่มในแต่ละภาคการศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านิสิตส่วนใหญ่พึงพอใจกับการอภิปรายผลหลังการทดลองในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการความรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างมาก และเป็นการประมวลความรู้ด้วยตนเอง หลังการเรียนแต่ละครั้งด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประสบการณ์ดีๆ มีมาเล่า

คำสำคัญ (Tags)#น.ส.ตรีรัส#ดิเรกพิทักษ์

หมายเลขบันทึก: 43821, เขียน: 09 Aug 2006 @ 16:51 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 14:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)