งานวิจัยที่น่าสนใจ ในการประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ม.นเรศวรค่ะ


นเรศวรวิจัย ม.นเรศวร
      จากที่ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร ได้มอบหมายให้นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 เข้าฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยนเรศวร และสรุปสาระของงานวิจัยที่สนใจ นั้น ดิฉัน น.ส.ตรีรัส  ดิเรกพิทักษ์  ได้เข้าฟังงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง  การเล่นเกมออนไลน์ของเด็กนักเรียนกับความสัมพันธ์ในครอบครัว            การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่ชอบเล่นเกมออนไลน์ โดยเน้นศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนที่ชอบเล่นเกมออนไลน์กับผู้ปกครอง  โดยพบว่าเด็กนักเรียนที่ชอบเล่นเกมออนไลน์มีมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ไม่เล่น และผู้ชายเล่นมากกว่าผู้หญิง  จากการวิจัยพบว่าเด็กนักเรียนที่เล่นเกมออนไลน์เกิดปัญหาจากการเล่น โดยมีการถูกลงโทษ ไม่มีเวลาทำกิจกรรมกับครอบครัว และเกิดปัญหาด้านสุขภาพ สำหรับความคิดเห็นของผู้ปกครองพบว่า เด็กนักเรียนที่เล่นเกมออนไลน์จะมีปัญหาด้านการเรียนมากที่สุด
            และสำหรับโปสเตอร์ที่จัดแสดงในงานนเรศวรวิจัย ที่น่าสนใจ และดิฉันได้สรุปเนื้อหาสาระมาพอสังเขปคือ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การอภิปรายผลหลังการทดลอง เพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการความรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ          การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติของนิสิต และอาจารย์ผู้สอนต่อเทคนิคการสอน โดยใช้การอภิปรายผลหลังการทดลองในการบูรณาการความรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และศึกษาความเป็นไปได้ของวิธีการนี้ในการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม สำหรับปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ สำหรับนิสิตกลุ่มใหญ่จำนวนหลายกลุ่มในแต่ละภาคการศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านิสิตส่วนใหญ่พึงพอใจกับการอภิปรายผลหลังการทดลองในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการความรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างมาก และเป็นการประมวลความรู้ด้วยตนเอง หลังการเรียนแต่ละครั้งด้วย
หมายเลขบันทึก: 43821เขียนเมื่อ 9 สิงหาคม 2006 16:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 พฤษภาคม 2012 14:44 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี