ภาระหน้าที่สารบรรณ

 

1.การจัดเอกสาร
2.การนัดหมาย
3.การนำเสนอข้อมูล
4.การบันทึกข้อมูลและข้อสรุป
5.การรับส่งเอกสาร
6.การลงทะเบียนเอกสาร
7.การดำเนินการตามเอกสาร
8.การติดตามเอกสารและการดำเนินการ
9.การเรียกใช้ข้อมูล
10.การติดต่อบุคลากรภายนอกและภายในองค์กร
11.การตรวจสอบกระบวนการ
12.กิจกรรมเฉพาะหน่วยงาน

หน้าถัดไป