งานชดใช้ทุนจะเริ่มต้นเมื่องานพัฒนาฝึกอบรมจัดส่งเอกสารไปยังงานวินัยและนิติการ  เพื่อให้ดำเนินการทวงถามเมื่อมีอาจารย์ผิดสัญญาหรือนักศึกษาผิดสัญญาชดใช้ทุน  โดยนิติกร  จะตรวจดูเอกสารหลักฐานที่ทางคณะฯจัดส่งมาให้แล้ว นิติกรจัดทำหนังสือตรวจสอบเงินเดือนไปยังกองคลังหน่วยเงินเดือนเพือตรวจสอบยอดเงินเดือนของผู้ผิดสัญญาที่รับไป( กรณีทุนส่วนตัว)   ในขณะลาศึกษาในประเทศ  และต่างประเทศ  นิติกรจะคำนวณยอดเงินเพื่อให้ทราบจำนวนทุนทรัพย์ที่แน่นอนและจะได้ทำหนังสือทวงถามไปยังผู้ผิดสัญญาและผู้คำประกันให้ชำระเงินทุนจำนวนดังกล่าวภายใน  30 วันถ้าหากไม่มาชำระภายใน  30 วันจะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นซึ่งในดอกเบี้ยทางนิติกรจะตรวจดูสัญญาว่ามีระบุไว้หรือไม่ถ้าไม่มีการแจ้งดอกเบี้ยในสัญญาให้คิดร้อยละ  7.5  โดยทางนิติกรจะทำหนังสือทวงถามไปจำนวน  2  ครั้ง  ถ้าไม่ชำระนิติกรจะสรุปข้อเท็จจริงเสนอท่านอธิการบดีเพื่อขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการฝ่ายคดีปกครองดำเนินการยื่นฟ้องผู้ผิดสัญญาและผู้คำประกันต่อไป