ตามที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนจดทะเบียนการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน เพื่อบอกเล่าความทุกข์ร้อนให้ทางราชการทราบและช่วยแก้ไขปัญหา หรือช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ประสบปัญหา ซึ่งจังหวัดชุมพรมีผู้จดทะเบียนทั้งหมด 69,094 คน 110,835 ปัญหา ซึ่งปัญหาที่รับจดทะเบียมีทั้งหมด 8 ประการ ได้แก่ สย.1 ปัญหาที่ดินทำกิน สย.2 ปัญหาคนเร่รอน สย.3 ปัญหาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย สย.4 ปัญหาน.ร./น.ศ.ที่ต้องการทำงาน สย.5 ปัญหาถูกหลอกลวง สย.6 หนี้สินภาคประชาชน สย.7 คนจนไม่มีที่อยู่ สย.8 ปัญหาอื่นๆ

การแก้ไขปัญหาในแต่ละสย. ค่อนข้างยุ่งยากเนื่องจากประชาชนที่จดทะเบียนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ที่ทำการปกครองจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนจึงมอบนโยบายและแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับอำเภอ โดยให้ไปตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นผู้ที่ต้องให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือไม่ แล้วนำมาแยกประเภทเพื่อจัดลำดับการให้ความช่วยเหลือและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป โดยสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้แล้วทั้งสิ้น 17,097 ราย ในจำนวนนี้ มีราย นางเจือจันทร์ บัวสุวรรณ อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ 8 ตำบลเพ้อแดง อำเภอหลังสวน เป็นผู้ยากจน มีสมาชิกใรครัวเรือน 6 คน ประกอบอาชีพรับจ้าง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ไม่มั่นคงถาวรและไม่ถูกสุขลักษณะ มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ไม่มีที่ดินสำหรับสร้างที่อยู้อาศัย

จากปัญหาดังกล่าว นายอำเภอหลังสวนทีมงานจึงได้วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้กับนางเจือจันทร์ บัวสุวรรณฯ โดยนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่และส่วนราชการได้ร่วมกันเจรจากับเจ้าของที่ดินที่นางเจือจันทร์ บัวสุวรรณ อาศัยอยู่ เพื่อขอให้อุทิศที่ดินให้นางเจือจันทร์ บัวสุวรรณ เพื่อทางราชการจะสร้างที่อยู่อาศัยให้และเจ้าของที่ดินได้อุทิศที่ดินให้นางเจือจันทร์ บัวสุวรรณ และทางราชการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนได้ช่วยกันสร้างที่พักอาศัย ลักษณเป็นคอนกรีตชั้นเดียว โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจร่วมบริจาค สร้างที่อยู่อาศัย ทำให้นางเจือจันทร์ บัวสุวรรณ และครอบครัวได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ที่สุขลักษณะ

การแก้ไขปัญหาที่สำเร็จลงได้ ก็ด้วยความพยายาม ความเข้าในความทุกข์ร้อน การใช้ความอดทน การเข้าถึงประชาชน ความเป็นผู้นำที่มีลักษณะของความน่าเชื่อถือจึงทำให้มีผู้บริจาคที่ดินให้ ทุกภาคส่วนจึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี