แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (The Sharing Process) เพื่อสร้างความหมายร่วม (Shared Meaning)

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความหมายร่วม

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความหมายร่วม


แปลและเรียบเรียงโดย

สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Kumagai (1997) ได้อธิบายมุมมองเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (Mathematics Lesson) ถูกพิจารณาในฐานะที่เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing Process) การสื่อสารเน้นไปที่กระบวนการและการเกิดความหมายร่วม ซึ่งความรู้ของแต่ละคนจะถูกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการสื่อสาร กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงและความรู้ส่วนบุคคลของแต่ละคน

Kumagai ได้อธิบายการมีปฏิสัมพันธ์กันในการเรียนร่วมกันในชั้นเรียน (Whole-Class Lesson) โดยเสนอหน่วยของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (A Unit of the Sharing Process) และนิยามว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ที่สั้นที่สุดที่ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 กิจกรรมรายบุคคลหรือประสบการณ์สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Individual Activities or Experiences for Sharing) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความหมายร่วม

ระยะที่ 2 แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Agreement for Sharing) ในเรื่องของคำตอบหรือวิธีการ

ระยะที่ 3 เกิดความหมายร่วมซึ่งเป็นเป้าหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (The Goal of Sharing)

หน่วยของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดเรียงตามเวลาที่เกิดขึ้น เราสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกระยะ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำเราไปสู่กระบวนการสร้างความหมายร่วม เราสามารถมองเห็นกระบวนการสร้างปัญหา (Problem-Constructing Process)และกระบวนการแก้ปัญหา (Problem-Solving Process) ที่มีความสัมพันธ์กับหน่วยของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เอกสารอ้างอิง

Kumagai, K. (1997). Approach to Whole-Class Lesson in Mathematics: Perspective on Sharing. In Tejima Katsuro (Ed.),Rethinking Lesson Organization in School Mathematics. (pp.61-75).Japan: Japan Society of Mathematics Education.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (The Sharing Process) เพื่อสร้างความหมายร่วม (Shared Meaning)

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความหมายร่วม

หมายเลขบันทึก: 43791, เขียน: 09 Aug 2006 @ 15:53 (), แก้ไข: 01 Oct 2014 @ 05:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)