งานวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2549

ผลงานของนักวิจัยทุกท่าน สร้างกำลังใจในการทำงานให้เรามากมายจริงๆ

1.   รางวัลนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรในรอบ 1 ปี นเรศวรวิจัย (ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 28 กรกฎาคม 2549)                 

ได้แก่  รศ.ดร.วัฒนพงษ์  รักษ์วิเชียร  สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2006  ซึ่งเป็นรางวัลผู้ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงาน  จาก  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2549  

2. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact factor สูงสุด    หมายถึง นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact factor สูงสุด ในรอบ 1 ปี นเรศวรวิจัย (ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 28 กรกฎาคม 2549) โดยพิจารณาเฉพาะนักวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นชื่อแรก (1 st author ) หรือเป็น Corresponding author และตีพิมพ์ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น

ผู้ที่ได้รับรางวัล   ได้แก่ ดร.บุรินทร์  กำจัดภัย สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์   จากผลงานวิจัยเรื่อง Coupled dark energy : Towards a general description of the dynamics ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 06(2005)007 : 1-67.  ค่า Impact factor : 7.914 (2004)   

3. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Cited) ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติสูงสุด ลักษณะของผลงาน : เป็นผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยตีพิมพ์ในนามของ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้วิจัยต้องเป็นชื่อแรก (1 st author ) หรือเป็น Corresponding author โดยการพิจารณาจะดูจากจำนวนครั้งของการได้รับการอ้างอิง ( Cited) ตั้งแต่ผลงานได้รับการตีพิมพ์จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2549

หมายเหตุ   หากจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง มีจำนวนเท่ากันหลายผลงาน จะพิจารณาจากค่า  Impact factor ของผลงานที่มีค่าสูงสุดก่อน

  ได้แก่ ดร.บุรินทร์  กำจัดภัย สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง Coupled dark energy : Towards a general description of the dynamics ในวารสาร Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 06(2005)007 : 1-67.  ค่า Impact factor : 7.914 (2004)    

4. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากที่สุด หมายถึง นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทั้งที่มีค่า Impact factor และ ไม่มีค่า Impact factor จำนวนมากที่สุด ในรอบ 1 ปี นเรศวรวิจัย (ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 28 กรกฎาคม 2549)  โดยผลงานที่เสนอขอรับรางวัลจะต้องเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้วิจัยมีชื่อปรากฏอยู่ในผลงานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อแรก ( 1st author) หรือเป็น Corresponding author หรือไม่ก็ตาม

หมายเหตุ      1.       กรณีที่มีนักวิจัยหลายท่าน มีจำนวนผลงานตีพิมพ์เท่ากัน จะพิจารณาจากจำนวนผลงานตีพิมพ์ที่มีค่า Impact factor ก่อน    

                      2.       กรณีที่มีนักวิจัยหลายท่าน มีจำนวนผลงานตีพิมพ์เท่ากัน และมีจำนวนที่มีค่า Impact factor เท่ากัน จะพิจารณาจากการตีพิมพ์เป็นชื่อแรก ( 1st author ) หรือการเป็น Corresponding author   ก่อน

ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ รศ.ดร.สมยศ  พลับเที่ยง  สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในรอบปีนเรศวรวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 12 ผลงาน โดยในจำนวนนี้เป็นนักวิจัยที่มีผลงานเป็นชื่อแรกถึง 9 ผลงาน

  5. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร หมายถึง นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ในรอบ 1 ปี  นเรศวรวิจัย (ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 28 กรกฎาคม 2549

ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  วิทยาอารีย์กุล  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ชื่อผลงาน วิธีการทำอัลจิเนต / ไคโตซานไมโครแคปซูนสำหรับเก็บน้ำมัน จดทะเบียน อนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 เลขที่ 2375 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จดหมายข่าวนเรศวรวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#ขอแสดงความยินดี

หมายเลขบันทึก: 43788, เขียน: 09 Aug 2006 @ 15:48 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 18:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)