การปฏิบัติงาน วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

ผลการปฏิบัติงาน

ปฎิบัติหน้าที่งานธุรการในการลงรับและเกษียณหนังสือราชการ

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมไตรมาส  ๒ พร้อมส่งให้กับสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินงานโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔   ดังนี้

          แจ้งคณะกรรมการเลื่อนการประชุม  เดิมวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เป็นวันที่  ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

          พิมพ์วาระการประชุม

          สรุปผลการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกอิลความเห็น (0)