เอกสารอ้างอิง

 

เอกสารอ้างอิง  

 

จักษวัชร ศิริวรรณ  พิษณุ บางเขียว  และคณะ (2553).  ความผูกพันของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันหลัก 

                ของชาติ.   รายงานวิจัยร่วมระหว่าง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และ  

                สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ทาคุ (2550).  ‘3 ห่วง 2 เงื่อนไข หัวใจเศรษฐกิจพอเพียง.   [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก  :

                http://www.oknation.net/blog/print.php?id=27214 (วันที่ค้นข้อมูล  :  10 เมษายน 2554).

ธรรมปิฎก, พระ (2552).  การพัฒนาที่ยั่งยืน.  พิมพ์ครั้งที่ 12.  กรุงเทพฯ : มูลนิธีโกมลคีมทอง.  

บุญทัน  ดอกไธสง (2548).  ผู้นำการแข่งขัน.  กรุงเทพฯ : เสมาธรรม.

วัฒนา  วงศ์เกียรติรัตน์  และคณะ (2548).  การวางแผนกลยุทธ์: ศิลปะการกำหนดแผนองค์การสู่ความเป็นเลิศ.  

                กรุงเทพฯ : อินโนกราฟฟิกส์.

สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ (2549).  การบริหารเชิงกลยุทธ์.  พิมพ์ครั้งที่ 16.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์.

สุวิชัย  ศุภรานนท์ (2549).  ยุทธศาสตร์การแข่งขัน.  กรุงเทพฯ : วี.พรินท์.

เสรี  พงศ์พิศ (2552).  แนวคิดแนวปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :

                เจริญวิทย์การพิมพ์.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( 2549).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

                แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554).  กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง.

Kaplan, Robert S. and Norton, David P. (2004).  Strategy Map.  Boston : Harvard Business School.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศความเห็น (0)