บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา

เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้สอนสามารถเข้าไปศึกษาและนำไปสอนในระบบออนไลน์ได้

ชื่อชุดโครงการวิจัย  :    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                                   วิชาพระพุทธศาสนา

                                   สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

                       

ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย   :  นายจักรแก้ว นามเมือง

ที่ปรึกษาชุดโครงการวิจัย  :  รศ.ดร. เจิดหล้า สุนทรวิภาค, ผศ.ดร. สุชาติ ลี้ตระกูล

โครงการวิจัยที่ 4

ชื่อรายงานการวิจัย :     การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้วิจัย               :  นายจักรแก้ว นามเมือง  และคณะ

ส่วนงาน        :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

ปีงบประมาณ  :  2546

ทุนอุดหนุนการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

บทคัดย่อ

 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธ      ศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อศึกษา          ความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนัก            เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพะเยา  พิทยาคม ระดับชั้นละ 25 คน รวม 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์         ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบทดสอบหลังเรียน        และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ E1/E2, ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน,          P, r และ KR20

            ผลการวิจัย พบว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา         ตอนปลาย ระดับชั้นละ 7 หน่วย ที่ได้สร้างและพัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80            (2) ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา     ตอนปลาย อยู่ในระดับมาก

(สนใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ คลิ๊กที่นี่ วิทยาเขตพะเยา)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กว๊านพะเยา

คำสำคัญ (Tags)#มหาจุฬาฯ

หมายเลขบันทึก: 437362, เขียน: 28 Apr 2011 @ 09:45 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)