พระอรหันต์

กฤษณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พระอรหันต์

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านบล็อกทุกท่าน

ฉบับที่แล้ว ได้นำเสนอการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระอรหันต์ของนิสิตที่เป็นพระภิกษุ ในฉบับนี้ผู้เขียนจะนำเสนอข้อคิดเห็นของนิสิตคฤหัสถ์แรกเข้าศึกษามหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย(ภาคปกติ เรียนจันทร์ อังคาร พุธ) นิสิตคฤหัสถ์ให้ความสนใจประเด็นพระอรหันต์มากและมีความรู้ในเรื่องนี้ดีนิสิตส่วนมากใช้หลักกาลามสูตรไม่ด่วนเชื่อเมื่อได้รับข่าวลือ ดังข้อความของนายธีร์ชยุตม์  ประดาษว่า " การเป็นพระอรหันต์เป็นที่สุดในทางพระพุทธศาสนาเป็นบันไดขั้นสุดท้ายในการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระศาสดาทรงให้ไว้เป็นผู้ไม่กลับมาเกิดอีก เป็นผู้หมดกิเลสอาสวะแล้ว เป็นผู้ไม่ยึดติดในโลกนี้อีก การที่จะตรวจสอบว่าใครเป็นพระอรหันต์ต้องยึดหลักกาลามสูตร คือการใช้สติปัญญาพิจารณา ไม่เชื่อโดยคนหมู่มาก ไม่เชื่อโดยหลงงมงาย เพราะเราไม่สามารถรู้ได้แน่ชัด หรือมีเครื่องมือชี้วัดในการที่จะบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นพระอรหันต์ การเป็นหรือไม่เป็นพระอรหันต์ ตัวบุคคลนั้นเท่านั้นที่รู้ชัดว่าตัวท่านเองเป็นอะไรเหมือนพุทธสุภาษิตว่า สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ" คือความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของรู้กันได้เฉพาะตน"   ร้อยตำรวจโทชานนท์  นุชถนอม ได้แสดงข้อคิดเห็นว่า "การที่บุคคลใด สาวกองค์ใด สามารถที่จะบรรลุธรรมชั้นสูงสุด จนสำเร็จพระอรหันต์ได้นั้น นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง ในปฏิปทาของท่านผู้นั้น  ไม่ใช่หน้าที่ของเราชาวพุทธที่จะไปเที่ยวประกาศว่าคนนั้นคนนี้เป็นพระอรหันต์ แล้วก็แห่กันไปกราบไหว้ขอสิ่งต่างๆ ที่คนต้องการตามกระแสที่เกิดขึ้น โดยไม่ใช้ปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองเสียก่อน พระอรหันต์ด้วยกันเท่านั้นจึงจะรู้ว่าผู้ใดสำเร็จอรหันต์ ส่วนผู้ที่มาเที่ยวป่าวประกาศ สร้างข่าวลือนั้นเป็นเพียงผู้ที่รับฟังมาพูดอีกต่อหนึ่งเท่านั้น  หากเราได้มีโอกาสไปกราบไหว้สักการะผู้ที่เป็นพระอรหันต์(หรืออาจเป็นเพียงข่าวลือก็ตาม) แล้วได้มีโอกาสรับฟังธรรมะจากองค์ท่าน เราก็ควรใช้สติปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองด้วยตนเอง ถ้าเห็นว่าคำสอนของท่านทำให้เกิดปัญญาก็รับมาปฏิบัติ หรือเห็นว่าบิดเบือน(โดยเทียบเคียงกับพระไตรปิฎก,พุทธวัจนะ) เราก็ปล่อยผ่านไปอย่าไปยึดติดเพียงเท่านั้น แล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปประกาศต่อไปอีกว่าองค์นั้นองค์นี้เป็นพระอรหันต์จริง หรือว่าไม่จริง เพราะว่าเราก็ไม่ใช่พระอรหันต์(หรือว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ใช่กิจของพระอรหันต์)"  จะเห็นได้ว่านิสิตแรกเข้าศึกษามีความเข้าใจเรื่องพระอรหันต์ดี ผู้เขียนนำเสนอความคิดเห็นเพียง ๒ คนก่อน ฉบับหน้าจะนำเสนอให้อ่านใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะ

มหาจุฬาฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธศาสตรร่วมสมัยความเห็น (2)

สานุ มหัทธนาดุลย์
IP: xxx.112.167.85
เขียนเมื่อ 

เราจะทราบสภาวะ "ความเป็นพระอรหันต์" ได้อย่างไร หากเราไม่ใช่ "พระอรหันต์" ?!?!?

สาน มหัทธนาดุลย์, พ.ธ.ม. (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

สวัสดีครับอาจารย์แม่ฯ