การจัดการองค์ความรู้ ด้านบริการวิชาการ

drapichart
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KM, SCI, RMUTT

บล็อกนี้ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี สำหรับด้านบริการวิชาการ ครับ กรุณาโพสต์ได้ที่นี่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

เทคนิคการกำหนดหัวข้อในการบริการวิชาการ

1. สำรวจความต้องการของชุมชน โดย

ใช้แบบสอบถามความต้องการของชุมชน

พบปะผู้นำชุมชน

รับความคิดเห็นผ่าน web site คณะฯ

ศึกษาจุดแข็ง-จุดอ่อนของชุมชน

2. ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดหัวข้อในการให้บริการทางวิชาการ

ประมวลผลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป

ประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อตามศักยภาพของคณะฯ

เขียนเมื่อ 

เทคนิคการกำหนดหัวข้อในการบริการวิชาการ

1. สำรวจความต้องการของชุมชน โดย

ใช้แบบสอบถามความต้องการของชุมชน

พบปะผู้นำชุมชน

รับความคิดเห็นผ่าน web site คณะฯ

ศึกษาจุดแข็ง-จุดอ่อนของชุมชน

2. ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดหัวข้อในการให้บริการทางวิชาการ

ประมวลผลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป

ประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อตามศักยภาพของคณะฯ

เขียนเมื่อ 

เทคนิคการกำหนดหัวข้อในการบริการวิชาการ

เขียนเมื่อ 

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

เทคนิคการกำหนดหัวข้อในการบริการวิชาการ
   1. สำรวจความต้องการของชุมชน   โดย
   - ใช้แบบสอบถามความต้องการของชุมชน
   - พบปะผู้นำชุมชน
   - รับความคิดเห็นผ่าน web site คณะฯ
   - ศึกษาจุดแข็ง-จุดอ่อนของชุมชน

   2. ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดหัวข้อในการให้บริการทางวิชาการ
   - ประมวลผลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
   - ประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อตามศักยภาพของคณะฯ

เขียนเมื่อ 

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าประสงค์

ประชาชนในชุมชนและสถานประกอบการได้รับการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง

ตัวชี้วัด /เป้าหมาย

1. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ร้อยละ 82

2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี ร้อยละ 70

3. ร้อยละเฉลี่ยของอาจารย์ประจำที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพต่ออาจารย์ประจำ ร้อยละ 18

องค์ความรู้ที่จำเป็น : เทคนิคการกำหนดหัวข้อในการบริการวิชาการ

1. สำรวจความต้องการของชุมชน

1.1 สาระสำคัญของการสำรวจ

- เคยผ่านการอบรมในเรื่องใดมาบ้าง

- มีความสนใจอบรมในเรื่องใด (อาจมีการกำหนดด้านการอบรมให้เลือกตามศักยภาพของหน่วยงาน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น)

- ช่วงเวลาที่สามารถเข้าร่วม / ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบรม

- ทรัพยากรที่มีภายในชุมชน

1.2 ช่องทางการสำรวจความต้องการของชุมชน

- ใช้แบบสอบถามความต้องการของชุมชน

- พบปะผู้นำชุมชน

- รับความคิดเห็นผ่าน web site ของหน่วยงาน

1.3 กลยุทธ์การแจกแบบสอบถามความต้องการของชุมชน

- สำรวจข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างของชุมชน

(ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เช่น พัฒนากรชุมชน เกษตรอำเภอ สาธารณสุขชุมชน หมอดิน เป็นต้น)

- กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่จะสำรวจความต้องการของชุมชน

- ส่งอาจารย์และนักศึกษาร่วมแจกแบบสอบถามตามพื้นที่เป้าหมาย

1.4 ช่องทางการพบปะผู้นำชุมชน

- ขอเข้าร่วมประชุมของชุมชน หรือเข้าร่วมกิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่

- แจ้งผ่านวิทยุชุมชน

- ติอต่อผ่านตัวแทนภาครัฐในพื้นที่ เช่น พัฒนากรชุมชน เกษตรอำเภอ สาธารณสุขชุมชน หมอดิน เป็นต้น

1.5 กลยุทธ์การพบปะผู้นำชุมชน

- ติดต่อนัดหมายกับผู้นำชุมชนล่วงหน้า

- ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนก่อนพบปะผู้นำชุมชน

- สร้างความประทับใจครั้งแรกในการพบปะผู้นำชุมชน เช่น การแต่งกายที่เหมาะสม ความมีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดีของตัวแทนหน่วยงาน (อาจมีของฝาก)

- สร้างความน่าเชื่อถือของตัวแทนหน่วยงาน

- แนะนำหน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก

- นำเสนอสาระสำคัญของการพบปะผู้นำชุมชนอย่างกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น

2. ศึกษาจุดแข็ง-จุดอ่อนของชุมชน

- ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

- ข้อมูลจาก internet

- ข้อมูลจากแบบสอบถาม

3. กลยุทธ์การกำหนดหัวข้อในการให้บริการวิชาการ

- สรุปหัวข้อการบริการวิชาการที่ได้จากการสำรวจจากช่องทางต่างๆ

- พิจารณาความพร้อมของหน่วยงานในการจัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และสถานที่

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1

วันที่  21  มีนาคม 2554

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 

เทคนิคการกำหนดหัวข้อในการบริการวิชาการ

1. สำรวจความต้องการของชุมชน   โดย

    ใช้แบบสอบถามความต้องการของชุมชน

    พบปะผู้นำชุมชน 

    รับความคิดเห็นผ่าน web site คณะฯ

    ศึกษาจุดแข็ง-จุดอ่อนของชุมชน

2. ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดหัวข้อในการให้บริการทางวิชาการ

    ประมวลผลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป

    ประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อตามศักยภาพของคณะฯ

 

เขียนเมื่อ 

กลุ่มของอาจารย์ ค่อนข้างละเอียดมากครับ อย่างไรก็ตามลองพิจารณาจากเว็บไซท์นี้ เผื่อเราได้ทำแต่ไม่ได้นำมาเขียนนะครับ

การบริหารงานบริการวิชาการและสัมพันธภาพต่อชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น่าอ่านมาครับ 28 หน้า มุมมองการบริหารงานบริการวิชาการที่เราพูดกันแต่ไม่ได้เจาะรายละเอียดนะครับ

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:H8srTOBf7T0J:personnel.mju.ac.th/itm-admin/uploads/12811.doc+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88&hl=th&gl=th&pid=bl&srcid=ADGEESitFVJCyIuOM_u2YpT4rgU5mp0uVJpIHE3CqnM2UBp-KBiuiKGshODyNMEJp6gOKLFmgthseMdgufC2xXy8J0gwCa3sSQvX9gCguxSxLJFTJncDU2xgAQyImQzYXz_Up0BZSF-6&sig=AHIEtbQRrTER3iiXcvimsdw4MiBvfhVNAA

เขียนเมื่อ 

ขอเปลี่ยนชื่อหัวข้อ KM "เทคนิคการได้มาซึ่งหัวข้อในการบริการวิชาการ" แทน ตามที่ ท่าน ผศ.สมควร สนองอุทัย (วิทยากร) เสนอนะครับ

เขียนเมื่อ 

http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/818/269/original_km12.pdf