หน่วยที่ 9 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9  
เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    เวลาเรียน  4    ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ช่วงชั้นที่ 4
ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4                          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

1. สาระสำคัญ
    นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการควรให้ความสนใจและศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพราะสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้กิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจำหน่ายและการบริการ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย  ผู้ประกอบการต้องสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้กิจการของตนเจริญเติบโตและพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้
2. มาตรฐานการเรียนรู้
    สาระที่ 4 การอาชีพ
    มาตรฐาน  ง. 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น   มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ    ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
3. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
    มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ     
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
    4.1  จุดประสงค์ปลายทาง
บอกความหมายของเศรษฐกิจและปัจจัยที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจได้
    4.2  จุดประสงค์นำทาง
     1.    บอกความหมายของเศรษฐกิจและปัจจัยที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจได้
2.    บอกปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรธุรกิจได้
3.    บอกวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้
4.    บอกลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – 8 และ ฉบับที่ 9 ได้

 

     
 
5. การบูรณาการ
ด้านทักษะ
1.    สามารถนำความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.    ต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
2.    มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้วางไว้ร่วมกัน
3.    มีความสามัคคีในการปฏิบัติงานกลุ่มร่วมกันและร่วมมือร่วมใจในการทำความสะอาดห้องหลังเลิกเรียน
               
6. สาระการเรียนรู้
          1.  เศรษฐกิจ (Economics) หมายถึง กิจการหรือกระบวนการใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า บริการจำหน่าย การค้าขาย และเกิดการบริโภคใช้สอยของประชาชนในสังคมนั้น ระบบเศรษฐกิจจะประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) แรงงาน (Labor) ทุน (Capital) และผู้ประกอบการ (Enterpreneur)
          2.  ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรธุรกิจ จำแนกออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ ปัจจัยแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านกฎหมายและการเมืองการปกครองและด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้กิจการของตนพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้
          3.  พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ แม้ว่าปัจจุบันได้พัฒนามาสู่การผลิตด้านอุตสาหกรรม การค้า และการบริการมากขึ้น ส่วนด้านสังคมนั้น สังคมไทยในปัจจุบันมีครอบครัวขนาดเล็กลง ประชาชนรับเอาแนวคิดและวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามา ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมากพอสมควร
          4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนแม่บทหรือแผนหลักสำหรับให้รัฐบาลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติและพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีกรอบมีขอบเขตที่ชัดเจน แน่นอน ประเทศไทยมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 จนถึง พ.ศ. 2544 รวม 8 ฉบับ
          5.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เป็นแผนระยะยาว 5 ปี ที่ได้จากการทำประชาพิจารณ์ มีการระดมความคิดเห็นจากสังคมทุกภาค ทุกระดับ เป็นแผนต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีในทุกส่วนของสังคมภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พึงประสงค์ในอนาคต


7. กิจกรรมการเรียนรู้
 
ขั้นตอนหรือกิจกรรมของครู    ขั้นตอนหรือกิจกรรมของนักเรียน      
 
1.   ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
-         ครูนำสนทนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
-         ให้นักเรียนทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน
-         แจ้งจุดประสงค์และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
2.   ขั้นปฏิบัติการสอน
-      ครูอธิบายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใช้หนังสือประกอบการบรรยาย
 
3.   ขั้นปฏิบัติหรือฝึกหัด
-         ให้นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 9  โดยให้นักเรียนเขียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเขียนออกมาในรูปแบบของแผนภาพประกอบคำบรรยาย


-         แนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่ นักเรียนเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานตามความ   เหมาะสม
-         ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 9
 
4.   ขั้นตรวจสอบผลการฝึกหัด
-         ให้นักเรียนส่งใบงานให้แก่ครูผู้สอน
-         ตรวจรายงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
 
5.  ขั้นสรุป
-         ครูสรุปในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศร่วมกับนักเรียนโดยใช้หลักการ ถาม – ตอบ      
 
-         นักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน
-         นักเรียนทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน
-         นักเรียนศึกษาจุดประสงค์ของการเรียนและฟังการอธิบายเพิ่มเติมจากครู
 
 
-         นักเรียนฟังคำอธิบายและดูหนังสือประกอบการอธิบายของครู
 
 
 
 
-         นักเรียนทำงานตามใบงานที่ 9
-         นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-         ส่งใบงานให้แก่ครูผู้สอนตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้
 
 
 
-         นักเรียนสรุปร่วมกับครูอย่างมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน
      

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม
            ก่อนเรียน
          -  ทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน

            ขณะเรียน
 -       ให้นักเรียนทุกคนทำงานตามใบงานที่ 9 โดยให้นักเรียนเขียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเขียนออกมาในรูปแบบของแผนภาพประกอบคำบรรยาย
หลังเรียน
-         นักเรียนทำแบบทดสอบหลังการเรียนประจำแผนการสอนที่ 9 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
-         นักเรียนที่เป็นเวรประจำวันทำความสะอาดห้องเรียนทุกครั้งหลังเลิกเรียน
 
 8. สื่อการเรียนการสอนหรือแหล่งเรียนรู้
    8.1 สื่อการสอน
        1.  ใบงานที่ 9
        2.  ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หนังสือธุรกิจ  เว็บไซต์
        3.  แบบทดสอบก่อนเรียน
        4.  แบบทดสอบหลังเรียน
        5.  หนังสือเรียน
        6.  แผนภาพ
       8.2  แหล่งเรียนรู้
        1.  ห้องเรียน/ห้องสมุด
        2.  สืบค้นอินเตอร์เน็ต
9. การวัดและประเมินผล
    9.1  ผู้วัดผล
              ครูผู้สอน
    9.2  สิ่งที่ต้องการวัด
        1.  มีเหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์
        2.  มีความรับผิดชอบ
        3.  มีความสามัคคี
    9.3  วิธีการวัดผล
ก่อนเรียน
สมรรถนะ           ตอบคำถามเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างถูกต้อง                 
             วิธีวัด                 การทดสอบ
              เครื่องมือวัด         แบบทดสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน         แบบทดสอบมีทั้งหมด 5  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน
                                 เกณฑ์ผ่าน 4  คะแนนขึ้นไป
 ขณะเรียน
          สมรรถนะ            ตอบคำถามอย่างถูกต้อง รับฟังความเห็นของผู้อื่น มีความสนใจ
                                 และกระตือรือร้นในการเรียน
          วิธีวัด                 การสังเกต
          เครื่องมือวัด         แบบสังเกต
          เกณฑ์การให้คะแนน         ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ             อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก
                                              ปฏิบัติเป็นประจำแต่ไม่สม่ำเสมอ        อยู่ในเกณฑ์  ดี
                                              ปฏิบัติบางครั้ง                            อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง
                                              ไม่ปฏิบัติเลย                            อยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง
                                              เกณฑ์ผ่าน ดีขึ้นไป
  หลังเรียน
          สมรรถนะ     มีความรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
          วิธีวัด                  ทดสอบ
          เครื่องมือวัด         แบบทดสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน         แบบทดสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
                                 เกณฑ์ผ่าน 4 คะแนนขึ้นไป
   
    9.4  เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
        - แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
        - แบบประเมินผลรายงานของนักเรียน
        - แบบทดสอบ
    9.5  เกณฑ์การประเมินผล
ก่อนเรียน
 สมรรถนะ        ตอบคำถามเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างถูกต้อง
              วิธีวัด                 การทดสอบ
              เครื่องมือวัด     แบบทดสอบ
   เกณฑ์การให้คะแนน     แบบทดสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
                                     เกณฑ์ผ่าน 4 คะแนนขึ้นไป
 ขณะเรียน
          สมรรถนะ        ตอบคำถามอย่างถูกต้อง รับฟังความเห็นของผู้อื่น มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน
          วิธีวัด                 การสังเกต
          เครื่องมือวัด         แบบสังเกต
          เกณฑ์การให้คะแนน     ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ           อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก
                                      ปฏิบัติเป็นประจำแต่ไม่สม่ำเสมอ         อยู่ในเกณฑ์  ดี
                                      ปฏิบัติบางครั้ง                             อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง
                                      ไม่ปฏิบัติเลย                                   อยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง
                                      เกณฑ์ผ่าน ดีขึ้นไป
 หลังเรียน
สมรรถนะ            มีความรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับเศรษฐกิจและสังคมของ
                                          ประเทศ
              วิธีวัด                 ทดสอบ
              เครื่องมือวัด         แบบทดสอบ
                เกณฑ์การให้คะแนน        แบบทดสอบมีทั้งหมด 5  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน
เกณฑ์ผ่าน 4 คะแนนขึ้นไป


10.  ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ( ตรวจสอบ/ เสนอแนะ /รับรอง )
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                      ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจ
                                                   (......................................)
                                         ตำแหน่ง   ………………………………..
                                          วันที่          เดือน                     พ.ศ.
11.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1    สรุปผลการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

11.2    ปัญ11.3    หาการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

11.4    แนวทาง11.5    การแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


11.6    ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

.................................................                …………………………..
          (นายเอกชัย   บุญอาจ)                 (นางวงเดือน   แก้วมาส)
              นิสิตฝึกสอน                                 ครูพี่เลี้ยง

…………………………..
            (นางกัลยา  เกษประสิทธิ์)
            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวอย่างแผนการสอนความเห็น (1)

ชื่อ.......................................................ชั้น......................เลขที่................................รวมคะแนน.......................

แบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

เรื่อง เอกสารทางธุรกิจ

จงทำเครื่องหมายถูก P หน้าข้อที่ถูก และทำเครื่องหมายผิดO หน้าข้อที่ผิด

................ 1. เศรษฐกิจ หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการผลิต และการบริโภคสินค้า บริการ

โดยถือหลักความประหยัด หรือหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

................ 2. ปัจจัยที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน ทุน ผู้ประกอบการ

................ 3. ในสมัยรัชกาลที่ 9 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้จัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

................ 4. รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน

................ 5. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตตามโลกยุคโลกาภิวัฒน์