หน่วยที่ 8 การจัดการทั่วไป

การจัดการทั่วไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8  
เรื่อง  การจัดการทั่วไป    เวลาเรียน  4    ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ช่วงชั้นที่ 4
ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4                          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

1. สาระสำคัญ
    การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรทางธุรกิจ มีนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากมีเงินทุนและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อการประกอบธุรกิจครบถ้วน แต่ขาดความรู้ความสามารถด้านการบริหารการจัดการที่ดี ทำให้ยากต่อการควบคุมกำกับดูแลให้องค์กรเจริญเติบโตและเป็นไปในทิศทางที่ตั้งเป้าหมายไว้การศึกษาการจัดการจะเป็นตัวขับเคลื่อนช่วยให้องค์กรทางธุรกิจดำเนินการประสบความสำเร็จบรรลุตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. มาตรฐานการเรียนรู้
    สาระที่ 4 การอาชีพ
    มาตรฐาน  ง. 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น   มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ    ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
3. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
    เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ    
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
    4.1  จุดประสงค์ปลายทาง
 สามารถบอกและอธิบายความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไปได้
    4.2  จุดประสงค์นำทาง
1.      บอกความหมายและความสำคัญของการจัดการได้
2.      บอกระดับของการจัดการได้
3.      บอกองค์ประกอบของหลักการจัดการได้
     
 

5. การบูรณาการ
ด้านทักษะ
1.    สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไปไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.    ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
2.    มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้วางไว้ร่วมกัน
3.    มีความสามัคคีในการปฏิบัติงานกลุ่มร่วมกันและร่วมมือร่วมใจในการทำความสะอาดห้องหลังเลิกเรียน
                
6. สาระการเรียนรู้

          1.  การจัดการ (Management) เป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มบุคคลในการดำเนินงาน หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็นการปฏิบัติงานองค์กรของภาครัฐหรือของเอกชนก็ได้
          2.  ระดับของการจัดการ ในการปฏิบัติงานใด ๆ ภายในองค์กร จะมีกลุ่มบุคคลทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ และผู้ที่ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
          3.  หลักการจัดการ (Management)
                   3.1  การวางแผน (Planning)  เป็นการพิจารณากำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องอนาคตไว้ล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีความสำคัญเป็นอันดับแรกสุดของการจัดองค์กร เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติ มีการประสานงานที่ดี ไม่ให้การดำเนินการในองค์การเกิดความซ้ำซ้อน และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และปัญหายุ่งยากซับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
                   3.2  การจัดองค์กร (Organizing) เป็นการแบ่งงานกันทำ การประสานงานและการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ โดยมีกฎ ระเบียบ และแบบแผนในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ถือเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ในการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ เป็นการสร้างและประสานความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรทั้งหมดขององค์กร
                   3.3  การสรรหาบุคคลเข้าทำงาน (Staffing) หรือที่ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เป็นการจัดหาบุคคลเข้ามาทำงาน การจัดการดูแลบุคคลที่ร่วมงาน ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญ คือ การวางแผนกำลังคนหรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การบริหารจัดการค่าตอบแทน การประเมินผล และการย้ายพนักงานและการทดแทน
                   3.4  การอำนวยการ (Directing) หรือการชี้นำ (Leading) หมายถึง หน้าที่ในการออกคำสั่ง แนะนำ หรือชี้แจงต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตรงตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งในการอำนวยการหรือสั่งการจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำ มีศิลปะในการจูงใจ มีการประสานงาน และการติดต่อสื่อสารที่ดี รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามด้วย
                   3.5  การควบคุม (Controlling) เป็นกระบวนการประเมินผลและแก้ไขการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้แน่ใจว่าจุดมุ่งหมายและแผนงานขององค์กรที่ใช้อยู่มีความถูกต้อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ กระบวนการควบคุมประกอบด้วย กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน และการปรับปรุงแก้ไข

7. กิจกรรมการเรียนรู้
 
ขั้นตอนหรือกิจกรรมของครู    ขั้นตอนหรือกิจกรรมของนักเรียน      
 
1.   ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
-         ครูนำสนทนาเรื่องความหมายของการจัดการทั่วไปตามความคิดเห็นของนักเรียน
-         ให้นักเรียนทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน
-         แจ้งจุดประสงค์และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
2.   ขั้นปฏิบัติการสอน
-         ครูอธิบายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดการทั่วไปโดยใช้แผ่นใสประกอบการบรรยาย
 
3.   ขั้นปฏิบัติหรือฝึกหัด
-         ให้นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 8  โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มและให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการจัดการโดยนำเสนอทีละกลุ่ม
-         แนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่ นักเรียนเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานตามความ   เหมาะสม
-         ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 8
 
4.   ขั้นตรวจสอบผลการฝึกหัด
-         ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน
-         ให้กลุ่มที่ไม่ได้ออกมาแสดงบทบาทสมมติให้คะแนนและวิจารณ์ข้อดีข้อเสียตามความเป็นจริง
 
5.  ขั้นสรุป
-         ครูสรุปในเรื่องของรูปแบบของการจัดการทั่วไปร่วมกับนักเรียนโดยใช้หลักการ ถาม – ตอบ      
 
-         นักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับข้อคำถามเรื่องการจัดการทั่วไปอย่างมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน
-         นักเรียนทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน
-         นักเรียนศึกษาจุดประสงค์ของการเรียนและฟังการอธิบายเพิ่มเติมจากครู
 
 
-         นักเรียนฟังคำอธิบายและดูหนังสือประกอบการอธิบายของครู
 
 
 -         นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มและช่วยกันคิดค้นเรื่องราวที่จะนำมาแสดงบทบาทสมมติในเรื่องการจัดการ

-         นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 8
 
 
 
 
 
-         แต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน
-         กลุ่มที่ไม่ได้ออกมาอภิปรายให้คะแนนและ วิจารณ์ข้อดีข้อเสียกลุ่มที่แสดงบทบาทสมมติตามความเป็นจริง
 
-         นักเรียนสรุปร่วมกับครูอย่างมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน      
   
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม
            ก่อนเรียน
          -  ทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน

            ขณะเรียน
-  ให้นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 8  โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มและให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ  เกี่ยวกับการจัดการโดยนำเสนอทีละกลุ่ม
            หลังเรียน
-    นักเรียนทำแบบทดสอบหลังการเรียนประจำแผนการสอนที่ 8 เรื่องการจัดการ
     ทั่วไป
-   นักเรียนที่เป็นเวรประจำวันทำความสะอาดห้องเรียนทุกครั้งหลังเลิกเรียน
 
  8. สื่อการเรียนการสอนหรือแหล่งเรียนรู้
    8.1 สื่อการสอน
        1.  ใบงานที่ 8
        2.  ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หนังสือธุรกิจ  เว็บไซต์
        3.  แบบทดสอบก่อนเรียน
        4.  แบบทดสอบหลังเรียน
        5.  หนังสือเรียน
       8.2  แหล่งเรียนรู้
        1.  ห้องเรียน/ห้องสมุด
        2.  สืบค้นอินเตอร์เน็ต
   
9. การวัดและประเมินผล
    9.1  ผู้วัดผล
              ครูผู้สอน
    9.2  สิ่งที่ต้องการวัด
        1.  มีเหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์
        2.  มีความรับผิดชอบ
        3.  มีความสามัคคี
    9.3  วิธีการวัดผล
ก่อนเรียน
สมรรถนะ           ตอบคำถามเรื่องการจัดการได้อย่างถูกต้อง
             วิธีวัด                 การทดสอบ
              เครื่องมือวัด         แบบทดสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน         แบบทดสอบมีทั้งหมด 10  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน
                                 เกณฑ์ผ่าน 8  คะแนนขึ้นไป
 ขณะเรียน
          สมรรถนะ            ตอบคำถามอย่างถูกต้อง รับฟังความเห็นของผู้อื่น มีความสนใจ
                                 และกระตือรือร้นในการเรียน
          วิธีวัด                 การสังเกต
          เครื่องมือวัด         แบบสังเกต
          เกณฑ์การให้คะแนน         ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ             อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก
                                              ปฏิบัติเป็นประจำแต่ไม่สม่ำเสมอ        อยู่ในเกณฑ์  ดี
                                              ปฏิบัติบางครั้ง                            อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง
                                              ไม่ปฏิบัติเลย                            อยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง
                                              เกณฑ์ผ่าน ดีขึ้นไป


  หลังเรียน
          สมรรถนะ            มีความรู้เกี่ยวกับ  การจัดการทั่วไป
          วิธีวัด                  ทดสอบ
          เครื่องมือวัด         แบบทดสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน         แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
                                 เกณฑ์ผ่าน 8 คะแนนขึ้นไป

    9.4  เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
        - แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
        - แบบประเมินผลรายงานของนักเรียน
        - แบบทดสอบ

    9.5  เกณฑ์การประเมินผล
ก่อนเรียน
 สมรรถนะ        ตอบคำถามเรื่อง การจัดการได้อย่างถูกต้อง
              วิธีวัด                 การทดสอบ
              เครื่องมือวัด     แบบทดสอบ
   เกณฑ์การให้คะแนน     แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
                                     เกณฑ์ผ่าน 8  คะแนนขึ้นไป
 ขณะเรียน
          สมรรถนะ        ตอบคำถามอย่างถูกต้อง รับฟังความเห็นของผู้อื่น มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน
          วิธีวัด                 การสังเกต
          เครื่องมือวัด         แบบสังเกต
          เกณฑ์การให้คะแนน     ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ           อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก
                                      ปฏิบัติเป็นประจำแต่ไม่สม่ำเสมอ         อยู่ในเกณฑ์  ดี
                                      ปฏิบัติบางครั้ง                             อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง
                                      ไม่ปฏิบัติเลย                                   อยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง
                                      เกณฑ์ผ่าน ดีขึ้นไป หลังเรียน
สมรรถนะ            มีความรู้เกี่ยวกับ การจัดการทั่วไป
              วิธีวัด                 ทดสอบ
              เครื่องมือวัด         แบบทดสอบ
                 เกณฑ์การให้คะแนน     แบบทดสอบมีทั้งหมด 10  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน
เกณฑ์ผ่าน 8 คะแนนขึ้นไป10.  ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ( ตรวจสอบ/ เสนอแนะ /รับรอง )
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                      ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจ
                                                   (......................................)
                                         ตำแหน่ง   ...................................................
                                          วันที่          เดือน                     พ.ศ.

11.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1    สรุปผลการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

11.2    ปัญ11.3    หาการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

11.4    แนวทาง11.5    การแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


11.6    ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

.................................................                …………………………..
          (นายเอกชัย   บุญอาจ)                 (นางวงเดือน   แก้วมาส)
              นิสิตฝึกสอน                                 ครูพี่เลี้ยง

…………………………..
            (นางกัลยา  เกษประสิทธิ์)
            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวอย่างแผนการสอนความเห็น (1)

ชื่อ.......................................................ชั้น......................เลขที่................................รวมคะแนน.......................

แบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

เรื่อง การจัดการทั่วไป

1. ขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดการ คือข้อใด

ก. Testing ข. Directing ค. Planning ง. Controlling

2. ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการ คือข้อใด

ก. Testing ข. Directing ค. Planning ง. Controlling

3. การจัดระบบการทำงาน และมอบหมายงานให้บุคคลปฏิบัติ หมายถึงข้อใด

ก. Planning ข. Oganizing

ค. Directing ง. Controlling

4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดคนเขาทำงาน

ก. การสรรหา ข. การคัดเลือกบุคคล

ค. การบรรจุคนในงาน ง. การกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน

5. การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน วิธีใด ที่สามารถทราบความรู้สึกของบุคคลได้โดยตรง

ก. การสัมภาษณ์ ข. การทดสอบ

ค. การพิจารณาประวัติส่วนตัว ง. การพิจารณาจากจดหมายสมัครงาน

6. การพัฒนาบุคลากรในองค์การจัดอยู่ในกระบวนการจัดการข้อใด

ก. การสั่งการ ข. การควบคุมงาน

ค. การจัดบุคลเข้าทำงาน ง. การจัดองค์การจัดการ

7. ก่อนที่ผู้บริหารจะวางแผนงานใด ๆ จะต้องมีการกระทำข้อใด

ก. กำหนดเป้าหมาย ข. กำหนดนโยบาย

ค. กำหนดงบประมาณ ง. กำหนดการจัดองค์การ

8. การวางแผนมีความสำคัญตามข้อใด

ก. ช่วยสร้างขวัญ และกำลังใจให้ลูกค้า ข. ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างพนักงาน

ค. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานไม่ซ้ำซ้อน ง. ช่วยให้กิจการมีนโยบายที่ชัดเจน

9. วิธีการข้อใดที่ช่วยสร้างความพอใจในงานที่ทำของพนักงาน

ก. การสื่อสารที่ดี ข. การขยายกิจการ

ค. การให้ปรับวิธีการทำงาน ง. การให้สวัสดิการที่ดี

10. การจัดหาคนที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงาน ตรงกับสำนวนใด

ก. Put the right man on the right job ข. Human Resource Management

ค. Can you work on the job ง. Put the job on the man