อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยกระบวนการแผนชุมชน ปี 2554

สมควร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยกระบวนการแผนชุมชน ปี 2554

วันที่  19  เมษายน  2554   เวลา  09.00 น. – 10.30 น.   ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง  ด้วยกระบวนการแผนชุมชน ปี  2554   บรรยาย  เรื่องกระบวนการจัดทำแผนชุมชน  มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  แกนนำ   ผู้นำชุมชน   ผู้นำเยาวชน  เข้าร่วมจำนวน  50 คนเศษ   จาก  4  ตำบล   คือ  หมู่ 5  ตำบลบางหลวง   หมู่ 7  ตำบลกบเจา   หมู่  3  ตำบลน้ำเต้า   และหมู่  1  ตำบลวัดตะกู    และจะนำผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสำเร็จที่จังหวัดนครนายก  ในวันที่  21  เมษายน  2554  นี้  รถออกจากหน้าที่ว่าการอำเภอบางบาลเวลา  07.00 น.

                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมควรความเห็น (0)