KM : STORY


การเรียน การสอน

หนูทำได้           

     การเพิ่มความมั่นใจกับนักศึกษาในการปฏิบัติการพยาบาล  จากประสบการณ์การดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ นักศึกษารายหนึ่งได้รับการมอบหมายให้ทำแผลผู้ป่วยที่ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ขณะทำแผลพบว่านักศึกษาไม่สามารถทำแผลโดยเทคนิคปราศจากเชื้อได้อย่างถูกต้องและมือสั่นมาก และหลังทำแผลนักศึกษามาบ่นว่ากลัว ไม่มั่นใจในการทำแผลเลย

     เมื่อเจอปัญหาจึงได้หาแนวทางการแก้ปัญหา  โดยพยายามนึกถึงเมื่อตอนที่เรียนพยาบาลในระดับปริญญาตรีว่าต้องการให้อาจารย์ทำอย่างไรเพื่อให้หายกลัว  เพิ่มความมั่นใจ  รวมถึงทบทวนเทคนิคที่ได้จากการสังเกตอาจารย์ผู้ใหญ่หลายๆท่าน  นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน  และจึงนำไปใช้กับนักศึกษา โดยมีวิธีการดังนี้

  1. หลังจากนักศึกษาทำแผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรียกนักศึกษามาบอกถึงข้อบกพร่องในการทำแผลของนักศึกษา พร้อมทั้งให้กำลังใจว่าการจะปฏิบัติการพยาบาลให้ดี และคล่องแคล่ว ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างมาก เข้าใจว่านักศึกษาทุกคนก็ต้องมีความตื่นเต้นเป็นธรรมดา แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์มีความเชื่อมั่นว่านักศึกษาสามารถทำได้ 
  2. แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าพรุ่งนี้จะให้ทำแผลผู้ป่วยอีกครั้ง ให้นักศึกษาไปเตรียมตัวมาให้พร้อม
  3. วันรุ่งขึ้นแจ้งให้นักศึกษาว่าจะให้ทำแผลผู้ป่วย และให้ไปเตรียมอุปกรณ์ทำแผล 
  4. เมื่อนักศึกษาเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์สรุปประเด็นหลักในการทำแผลให้นักศึกษาฟัง  หลังจากนั้นให้นักศึกษาตรวจสอบว่าเตรียมสิ่งของครบหรือไม่ และให้พูดสรุปขั้นตอน วิธีการทำแผล ให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจก่อนทำว่านักศึกษาจะสามารถทำได้แน่นอน 
  5. เมื่อนักศึกษาไปทำแผล อาจารย์จะยืนอยู่ข้างๆ คอยเพิ่มความมั่นใจและให้กำลังใจ

                ขณะทำแผลในครั้งนี้พบว่านักศึกษาสามารถทำแผลโดยเทคนิคปราศจากเชื้อได้ดีขึ้น  อาการมือสั่นลดลง และหลังทำแผลนักศึกษามาขอบคุณพร้อมทั้งบอกว่ารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้น

 อ.เกศมณี  มูลปานันท์

 

กระดาษแผ่นเดียว

                ความสำเร็จหรือความภูมิใจที่ได้รับ ในการจัดการเรียนการสอนก็คือ การทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจกรณีศึกษา โดยการสรุปความคิดรวบยอดลงในกระดาษเพียงหนึ่งแผ่น หรือ การทำ Concept mapping care plan

                สิ่งที่ทำให้นำกิจกรรมนี้ มาใช้ก็คือ ตัวผู้เขียนเองได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (เด็กและทารก) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างการฝึกนั้น ได้มีชั่วโมงการทำ Concept mapping care plan เพื่อนำเสนอต่ออาจารย์และเพื่อน ๆ ผู้เข้าร่วมการอบรม   ส่วนตัวรู้สึกว่าการทำ Concept mapping care plan  สามารถทำให้ระบุปัญหาทางการพยาบาลได้อย่างครอบคลุม  เชื่อมโยงความคิดที่เกิดขึ้นจากความรู้ จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างเป็นเหตุเป็นผล  และทำให้มองเห็นภาพการให้การพยาบาลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น   จึงนำมาใช้กับนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติในกระบวนวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

                โดยในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นนั้น นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานทั้งหมด  9 สัปดาห์ต่อกลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่ม จะต้องมีการปฐมนิเทศกระบวนวิชาในสัปดาห์แรก เพื่อชี้แจงรายละเอียดประสบการที่จะได้รับ ตถการที่บ่อยบ่อยในผู้ป่วยเด็ก  การทบทวนเรื่องการประเมินพัฒนาการโดยใช้ Denver II การเตรียมนักศึกษาในเรื่องของการทำ  concept mapping  care plan  โดยเริ่มจาก

                1. ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ของการทำ concept mapping care plan  อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนประกอบของผัง  ขั้นตอนของการทำ  โดยใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาของนักศึกษารุ่นพี่  สาธิตวิธีการแก่นักศึกษา  พร้อมตอบข้อซักถาม เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที

                2. แบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 8 คน ตามแหล่งฝึก  จากนั้นทำการมอบหมายตัวอย่างกรณีศึกษาของรุ่นพี่ให้กลุ่มได้ร่วมกับค้นหาข้อมูลที่สำคัญ  อภิปราย และวิเคราะห์ข้อมูลที่มี  เพื่อนำไปสู่ขึ้นการการลงมือสร้าง concept mapping  care plan  ในขั้นตอนนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ปิดกั้นหรือกำหนดรูปแบบของ mapping   ใช้ระยะเวลา 30 นาที

                3. ให้นำเสนอ Concept mapping care plan ที่ร่วมกันสร้างขึ้น โดยกำหนดระยะเวลานำเสนอ กลุ่ม ละ 15 นาที หลังจากนั้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มที่เหลือ ได้ซักถาม อภิปราย และเสนอแนะ โดยมีอาจารย์ผู้ร่วมสอนเป็นผู้สรุป เพื่อให้ concept mapping care plan สมบูรณ์มากที่สุด 

                หลังจากที่ได้แนวคิด นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย หลายคนบอกว่าสนุก หลายคนบอกว่าการทำ mapping ทำให้ได้แผนที่ในการดูแลคนไข้  มองเห็นทุกอย่าง สามารถเชื่อมปัญหากับการพยาบาลได้  และไม่ลืมที่จะให้การพยาบาลแก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็ก  ที่สำคัญ ทำให้การทำแผนการพยาบาลที่เป็นเรื่องยาก กลายเป็นเรื่องงาน เพียงแค่กระดาษแผ่นเดียว ก็สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาผู้ป่วยได้

อ.วรรัตน์  โพธิ

 

KM : เทคนิคการสอนที่ประทับใจ

      จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์ในปีแรกพบว่า การนำเสนอโดยใช้ข้อความบน power point ทั้งหมดทำให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่าย จึงได้ทบทวนการเตรียมสอนของตนเอง ซึ่งตนเองจะทำความเข้าใจเนื้อหา แล้วจัดทำเป็น Mapping ของตนเอง ซึ่งจากเนื้อหาประมาณ 2-4 หน้าสามารถจัดทำเป็น Mapping ได้เพียงครึ่งหน้า จึงคิดว่าน่าจะนำ Mapping ของตนเองมาเป็นสื่อการสอนให้นักศึกษา โดยปรับการใช้สีสรรที่แตกต่าง และเส้นสัญญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ในการแยกกลุ่ม รวมทั้งสอดแทรกเทคนิคการจำ เพื่อให้นักศึกษาเชื่อมโยงเนื้อหา และเข้าใจง่าย เช่น ฮอร์โมนออกซิโตซิน เป็นฮอร์โมนกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก ก็จะใช้ ฮอร์โมนออกซิโตซิน คือ ฮอร์โมนออกซิ ๆ ดังนั้นจึงกระตุ้นให้มดลูกหดรัดตัว จึงเกิดการคลอดเกิดขึ้น หรือ การตรวจหลอดเลือดของสายสะดือทารก ซึ่งหลอดเลือดจะต้องมีครบคือ artery 2 เส้น vein 1 เส้น ก็จะใช้สัญญลักษณ์ A มี 2 ขา จึงมี 2 เส้น ส่วน V มี 1 ขา จึงมี 1 เส้น เป็นต้น ซึ่งจากการประเมินจากนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจและเข้าใจเนื้อหามากขึ้น โดยมีนักศึกษาบางส่วนใช้เทคนิกดังกล่าวไปสร้างสัญญลักษณ์ของตนเอง ทำให้สร้างความเข้าใจของตนเองขึ้น

อ.อรทัย  สิงห์คำ

คำสำคัญ (Tags): #นักศึกษาพยาบาล
หมายเลขบันทึก: 435654เขียนเมื่อ 17 เมษายน 2011 15:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 14:29 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี