รองศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย พุทธวงศ์


รองศาสตราจารย์สาขาเคมีอินทรีย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม
Username
phutdhawong
สมาชิกเลขที่
75230
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติ รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ 

1.      ประวัติส่วนตัว 

1.1     ชื่อ รศ. ดร. วีรชัย  พุทธวงศ์

1.2     วัน เดือน ปีเกิด 12 เมษายน พ.ศ. 2516

1.3     คู่สมรส  ผศ. ดร. วยา พุทธวงศ์

(วท.บ. เคมี(ศิลปากร), M.Sc, Ph. D. (Organic Chemistry) (University of Wollongong, AUS))

 

บุตร ดช. วรัญชน์ พุทธวงศ์

2.      ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิต่ำไปสูง ตามลำดับ) 

             คุณวุฒิ                    ปีพ.ศ.                      ชื่อสถานศึกษา

2.1        วท.บ เคมี                 2538                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.2        วท.ม เคมีอินทรีย์        2541                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.3        Ph. D. (Organic Chemistry)   2545             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 1 ร่วมกับ University of Wollongong, AUS)                                  

2.4        วุฒิบัติ (ผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์) 2547, Certificate in Science Entrepreneurship 2004

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ National University of Singapore

2.5        Post-Doctorate degree (Natural Products Chemistry) 2003, NIES, Japan

 

รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ และทีมงาน ถวายรายงานผลงานวิจัย

เมื่อครั้งเรียนหลังปริญญาเอก Postdoctor สาขา Natural Products Chemistry ที่ NIES, Japan

เมื่อครั้งเรียนปริญญาเอก ที่ School of Chemistry, University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย

      3.   ประวัติการรับราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

3.1     ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด สายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3.2     อายุราชการ (รับราชการ 10 ปี  รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ก่อนเปลี่ยนสถานะจากข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อย้ายมาทำงานที่ ม. เกษตรศาสตร์ - ปัจจุบัน ด้วยเหตุผลทางครอบครัว)

4.      ประวัติการบริหาร (ระบุปีพ.ศ.การดำรงตำแหน่ง) 

4.1  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน ม. แม่โจ้    2550-2551

4.2  บรรณาธิการผู้จัดการ MIJST (Scopus and ISI data base) 2550-2551

4.3  หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวท. มก 2551-2553

4.4  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศวท. มก. 2551-2553

4.5  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศวท. มก. 2553-2554

4.6 ประธานหลักสูตร นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ทางกองบริการการศึกษาวิทยาเขตบางเขน จัดให้เรียนประจำที่ห้อง 807 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ4 พระชันษาจุฬาภรณ์(ศูนย์เรียนรวม 4) ม. เกษตรศาสตร์ บางเขน

ส่วน สำนักงานประสานงาน นิสิตและอาจารย์ ผู้สอน จาก มก. และ DSI อยู่ที่ห้อง 304 ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน

เวลาเรียน เช้า บ่าย เสาร์ และ อาทิตย์

4.7 หัวหน้าผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2553-ปัจจุบัน

http://www.stiku.co.nr/

5.    รางวัลที่เคยได้รับ

5.1  นักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้     ปี 2546

5.2  อาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ปี 2547

5.3  อาจารย์ผู้มีผลงานตีพิมพ์สูงที่สุด คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2549

5.4  อาจารย์ดีเด่นด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2553

 

5.5  อาจารย์ผู้มีทุนวิจัยรวมสูงสุด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีปี 2553

5.6 อาจารย์ผู้มีผลงานตีพิมพ์สูงที่สุดอันดับ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2553

6. ทุนวิจัยที่เคยได้รับ (หัวหน้าโครงการ)

6.1 โครงการการศึกษาความต้องการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมในส่วนภาคกลางและตะวันตก เพื่อจัดทำแผนนโยบาย วทน. แห่งชาติ 10 ปี (สวทน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1.76 ล้านบาท

6.1.1 การผลักดันนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ไปสู่การปฏิบัติรายพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้สาธารณชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาคกลางและตะวันตก 2.0 ล้านบาท

 6.2 โครงการโครงการการสร้างกำลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม สกว ฝ่ายวิชาการภาคอุตสาหกรรม : Instrumental Development for Industrial Scale Isolation of Glycosides from Centella asiatica by Electrocoagulatio, รหัสโครงการ: IUG5180012,  3.0  ล้านบาท 

6.3 ชื่อโครงการ: การแปรรูปวัตถุดิบจากผลส้มโอด้วยวิธีทางเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเภสัช,  0.75  ล้านบาท  โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552

 6.4 ชื่อโครงการ: ปฏิกิริยาดีลส์แอลเดอร์และปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์โดยใช้ไมโครเวฟ 1 (Microwave-Assisted Diels-Alder Reaction and Esterification Reaction  1) รหัสโครงการ: MRG4780111,  0.48  ล้านบาท เครื่องทำปฏิกิริยาเคมีด้วยไมโครเวฟ

 6.5 ชื่อโครงการ: การสังเคราะห์สารตัวเร่งปฏิกิริยาวัลคาไนซ์เซชั่นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ  (Synthesis of Vulcanization Accelerators for Natural Rubber Industrial) รหัสโครงการ: RDG4750034,  0.5  ล้านบาท

 6.6 ชื่อโครงการ: การสกัดแทนนินจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมปาล์มโดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้า  (Extraction of Tanin from Waste Water of Palm Industrial by Electrocoagulation to be used as Antioxidant for Natural Rubber) รหัสโครงการ: RDG4850071,  1.5  ล้านบาท

6.7 ชื่อโครงการ: การประยุกต์การจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการแยกองค์ประกอบทางเคมีที่ใช้เป็นยาหรือสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยาจากพืชบางชนิด  (Application of Electrocoagulation in Isolating Chemical Constituents Used as Drugs or Starting Compounds for Synthesizing Drugs from Some Plants ) รหัสโครงการ: DBG4780011  ทุนเคมีทางยา (Medicinal Chemistry), 1.2  ล้านบาท

6.8 ชื่อโครงการ: ปฏิกิริยาดีลส์แอลเดอร์และปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์โดยใช้ไมโครเวฟ 2 (Microwave-Assisted Diels-Alder Reaction and Esterification Reaction 2 ) รหัสโครงการ: ทุนเมธีวิจัย (ทุนรุ่นกลาง),  1.2  ล้านบาท

6.9 โครงการ IPUS ของ สกว. สำหรับ นศ. ป.โท 1 ทุน เป็นจำนวนเงิน 0.2 ล้านบาท

6.10 ทุนปริญญาเอกสำหรับนิสิตในที่ปรึกษา โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จำนวน1 ทุน ปีการศึกษา 2553 มูลค่า 2.5 ล้านบาท

6.11 โครงการความร่วมมือการผลิตโฮร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของข้าวไทย (หัวหน้าโครงการ) ความร่วมมือระหว่าง รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ และนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บ. ซิตโต้ ประเทศไทยจำกัด (ระยะเวลาดำเนินการ 2553-ปัจจุบัน)  (กำลังการผลิต ประมาณเดือนละ 1000 กรัม มูลค่าประมาณ 4-6 ล้านบาทต่อเดือน)

เนื้อข่าว

http://www.thairath.co.th/content/edu/300239

ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=29961&Key=news11

 

6.12 ทุนวิจัยจากต่างประเทศ International Foundation for Science (IFS) Sweden (รายละเอียด Click http://www.ifs.se/Database/search_results.asp?name=phutdhawong&year_of_grant1=&year_of_grant2=&country=1&region=1&area=1&title_en=&sort1=country_of_nat&sort2=name&Submit=Find+now )

ทุนวิจัยยังได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งอื่นในรูปแบบบริการวิชาการ เช่น สหกรณ์ชาวสวนลำไยภาคเหนือ ในการตรวจสอบปริมาณสารตกค้างเพื่อการส่งออก, TOR ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับโครงการหลวง และศูนย์วิจัยพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการสกัด THC ในกัญชาเพื่อปรับปรุงพันธ์กัญชง เป็นเงินจำนวนหนึ่ง  

 

 

6    ผลงานทางวิชาการ

CHEMLIST, CHEMCATS: Copyright Ó 2009 American Chemical Society. All Rights Reserved.

Thanakunsap, Surasit; Phutdhawong, Weerachai; Phutdhawong, Waya.   Synthesis of a novel type of a -benzylcyclopentanone.    Kamphaengsaen International Natural Products Symposium: The Relationship between Living Organisms and Environment, Proceeding Book, 1st, Bangkok, Thailand, Oct. 23-24, 2010  (2010),     251-255.  CODEN: 69NMVN  AN 2010:1594031    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Ruensamran, Wanwikar; Phutdhawong, Weerachai; Phutdhawong, Waya S.   Improvement of synthetic method of Brassinosteroids.    Kamphaengsaen International Natural Products Symposium: The Relationship between Living Organisms and Environment, Proceeding Book, 1st, Bangkok, Thailand, Oct. 23-24, 2010  (2010),     208-215.  CODEN: 69NMVN  AN 2010:1594026    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Pitimarth, S.; Phutdhawong, W.; Treesakul, P.; Kuno, M.; Phutdhawong, W..   Stereoselective preparation of 4,5-[9',10'] {9',10'-dihydro-9'-(2"-methoxyethyl)anthraceno}-3-hydroxycyclopentenone.    Kamphaengsaen International Natural Products Symposium: The Relationship between Living Organisms and Environment, Proceeding Book, 1st, Bangkok, Thailand, Oct. 23-24, 2010  (2010),     185-190.  CODEN: 69NMVN  AN 2010:1594023    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Pooripatsorrakul, Pattiya; Phutdhawong, Weerachai; Phutdhawong, Waya.   Synthesis of methyl ketone methyl ester anthracene adduct: a precursor of coruscanone A.    Kamphaengsaen International Natural Products Symposium: The Relationship between Living Organisms and Environment, Proceeding Book, 1st, Bangkok, Thailand, Oct. 23-24, 2010  (2010),     165-168.  CODEN: 69NMVN  AN 2010:1594020    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Eaksinitkun, Gadesirin; Phutdhawong, Waya; Phutdhawong, Weerachai.   Synthesis of functionalized cyclopentenones via Diels-Alder reaction of anthracene.    Abstracts of Papers, 240th ACS National Meeting, Boston, MA, United States, August 22-26, 2010  (2010),     ORGN-618.  CODEN: 69NAQG  AN 2010:1012886    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Banditpuritat, Jirawan; Phutdhawong, Waya S.; Phutdhawong, Weerachai.   Microwave-induced acetylation of 2-methyl-5-hydroxy-1,4-naphthoquinone (plumbagin).    Maejo International Journal of Science and Technology  (2009),  3(3),  366-370.  CODEN: MIJSAH  ISSN:1905-7873.  CAN 152:381053  AN 2009:1302505    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Phutdhawong, Waya S.; Ruensamran, Wanwikar; Phutdhawong, Weerachai; Taechowisan, Thongchai.   Synthesis of 1,6,7,8-tetrahydro-naphtho[2,3-d]-azepino[4,5-b]indole-9,14-diones and their inhibitory effects on pro-inflammatory cytokines.    Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters  (2009),  19(19),  5753-5756.  CODEN: BMCLE8  ISSN:0960-894X.  CAN 151:528649  AN 2009:1127841    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Agustin, Melissa B.; Sengpracha, Waya P.; Phutdhawong, Weerachai.   Electrocoagulation of palm oil mill effluent.    International Journal of Environmental Research and Public Health  (2008),  5(3),  177-180.  CODEN: IJERGQ  ISSN:1660-4601.  CAN 151:271660  AN 2008:1484857    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Kawaree, R.; Okonogi, S.; Chowwanapoonpohn, S.; Phutdhawong, W..   Chemical composition and antioxidant evaluation of volatile oils from Thai medicinal plants.    Acta Horticulturae  (2008),  786(Proceedings of the International Workshop on Medicinal and Aromatic Plants, 2007),  209-215.  CODEN: AHORA2  ISSN:0567-7572.  CAN 150:232593  AN 2008:862739    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Meechaona, Rungnapa; Sengpracha, Waya; Banditpuritat, Jirawan; Kawaree, Rungthip; Phutdhawong, Weerachai.   Fatty acid content and antioxidant activity of Thai bananas.    Maejo International Journal of Science and Technology  (2007),  1(2),  222-228.  CODEN: MIJSAH  ISSN:1905-7873.  CAN 148:283862  AN 2008:164191    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Plonjarean, Suttirak; Phutdhawong, Weerachai; Siripin, Settha; Suvannachai, Napattarapong; Sengpracha, Waya.   Flavour compounds of the Japanese vegetable soybean "Chakaori" growing in Thailand.    Maejo International Journal of Science and Technology  (2007),  1(1),  1-9.  CODEN: MIJSAH  ISSN:1905-7873.  CAN 148:330114  AN 2007:1074721    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Phutdhawong, Weerachai; Kawaree, Rungthip; Sanjaiya, Samart; Sengpracha, Waya; Buddhasukh, Duang.   Microwave-assisted isolation of essential oil of Cinnamomum iners Reinw. ex Bl.: comparison with conventional hydrodistillation.    Molecules  (2007),  12(4),  868-877.  CODEN: MOLEFW  ISSN:1420-3049.  CAN 148:105519  AN 2007:508341    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Sengpracha, Waya; Suvannachai, Napattarapong; Phutdhawong, Weerachai.   Microcystin LR content in Microcystis aeruginosa Kutz collected from Sri Sakhett, Thailand.    Chiang Mai Journal of Science  (2006),  33(2),  231-236.  CODEN: CMJSB4  CAN 146:201155  AN 2006:930240    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Chairungsi, Neeranuch; Jumpatong, Kanlaya; Suebsakwong, Patiwat; Sengpracha, Waya; Phutdhawong, Weerachai; Buddhasukh, Duang.   Electrocoagulation of quinone pigments.    Molecules  (2006),  11(7),  514-522.  CODEN: MOLEFW  ISSN:1420-3049.  CAN 146:297665  AN 2006:764159    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Chairungsi, Neeranuch; Jumpatong, Kanlaya; Phutdhawong, Weerachai; Buddhasukh, Duang.   Solvent effects in electrocoagulation of selected plant pigments and tannin.    Molecules  (2006),  11(5),  309-317.  CODEN: MOLEFW  ISSN:1420-3049.  CAN 145:151465  AN 2006:490106    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Jumpatong, Kanlaya; Phutdhawong, Weerachai; Buddhasukh, Duang.   Chlorophyll remove by electrocoagulation.    Molecules  (2006),  11(2-3),  156-162.  CODEN: MOLEFW  ISSN:1420-3049.  CAN 145:162379  AN 2006:314654    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Phutdhawong, Weerachai; Buddhasukh, Duang; Pyne, Stephen; Rujiwatra, Apinpus; Pakawatchai, Chaveng.   Microwave-assisted facile synthesis and crystal structure of cis-9,10,11,15-tetrahydro-9,10[3',4']-furanoanthracene-12,14-dione.    Synthetic Communications  (2006),  36(7),  881-883.  CODEN: SYNCAV  ISSN:0039-7911.  CAN 144:390676  AN 2006:186292    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Phutdhawong, Weerachai; Buddhasukh, Duang.   Facile microwave-assisted synthesis of 9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene-11-carboxylic acid methyl ester.    Molecules  (2005),  10(11),  1409-1412.  CODEN: MOLEFW  ISSN:1420-3049.  CAN 144:253884  AN 2005:1286533    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Phutdhawong, Weerachai; Kaewkong, Sumittra; Buddhasukh, Duang.   GC-MS analysis of fatty acids in Thai durian aril.    Chiang Mai Journal of Science  (2005),  32(2),  169-172.  CODEN: CMJSB4  CAN 144:146533  AN 2005:955540    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Phutdhawong, Weerachai; Donchai, Arworn; Korth, John; Pyne, Stephen G.; Picha, Porntipa; Ngamkham, Jarunya; Buddhasukh, Duang.   The components and anticancer activity of the volatile oil from Streblus asper.    Flavour and Fragrance Journal  (2004),  19(5),  445-447.  CODEN: FFJOED  ISSN:0882-5734.  CAN 142:151876  AN 2004:811822    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Phutdhawong, Weerachai; Tongban, Sukij; Buddhasukh, Duang.   Synthesis and simple purification of 9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene-11-carboxylic acid methyl ester.    ACGC Chemical Research Communications  (2002),  15  2-5.  CODEN: ACRCFA  ISSN:1020-5586.  CAN 139:100916  AN 2003:237533    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Phutdhawong, Weerachai; Pyne, Stephen G.; Baramee, Apiwat; Buddhasukh, Duang; Skelton, Brian W.; White, Allan H.   Synthesis of (± )-epipentenomycin I and III.    Tetrahedron Letters  (2002),  43(34),  6047-6049.  CODEN: TELEAY  ISSN:0040-4039.  CAN 137:337704  AN 2002:586159    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Phutdhawong, Weerachai; Korth, John; Buddhasukh, Duang; Pyne, Stephen G.   Volatile components from Cephalotaxus griffithii growing in northern Thailand.    Flavour and Fragrance Journal  (2002),  17(2),  153-155.  CODEN: FFJOED  ISSN:0882-5734.  CAN 137:60280  AN 2002:274604    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Phutdhawong, Weerachai; Chowwanapoonpohn, Sombat; Buddhasukh, Duang.   Electrocoagulation and subsequent recovery of phenolic compounds.    Analytical Sciences  (2000),  16(10),  1083-1084.  CODEN: ANSCEN  ISSN:0910-6340.  CAN 133:358694  AN 2000:776597    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Phutdhawong, W.; Buddhasukh, D.   Simple isolation and purification of D-pinitol from Cassia siamea lamk by electrolytic decolorization.    ACGC Chemical Research Communications  (2000),  10  61-62.  CODEN: ACRCFA  ISSN:1020-5586.  CAN 133:293073  AN 2000:415941    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

Phutdhawong, Weerachai; Buddhasukh, Duang.   Simple isolation and purification of glycyrrhizic acid.    Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University  (1998),  25(2),  87-91.  CODEN: JSFUD9  ISSN:0125-2526.  CAN 131:78237  AN 1999:285331    CAPLUS   (Copyright (C) 2011 ACS on SciFinder (R))

 

7.      ผลงานอื่น ๆ 

7.1 อนุสิทธิบัตร ระหว่างการพิจารณา 2 เรื่อง

7.2 หนังสือ Text books ต่างประเทศ 2 เล่ม

          1 Applications of Electrocoagulation: A review, 76 pages, Publisher: LAP Lambert Academic Publishing (March 15, 2010), Language: English, ISBN-10: 3838348753, ISBN-13: 978-3838348759

          1 Trends in electrochemistry research, Magdalena Nuńez - 2005 - Science - 297 หน้า160 ©2007 Nova Science Publishers, Inc.

7.3 หนังสือภาษาไทย 1 เล่ม

เคมีทางยา (MEDICINAL CHEMISTRY) 

ผู้แต่ง/ผู้แปล : วีรชัย พุทธวงศ์ และคณะ  สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์

Barcode : 9789749713730  ISBN : 9749713737  ปีพิมพ์ : 1 / 2550 

 

 8.      อาจารย์ที่ปรึกษา 

8.1  ปัญหาพิเศษ นิสิตระดับปริญญาตรี รวมไม่ต่ำกว่า 50 คน

8.2  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นิสิตระดับปริญญาโท (จบแล้ว)     4 คน (ต่างชาติ 1)

8.3  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นิสิตระดับปริญญาโท (ยังไม่จบ)    3 คน 

8.4  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นิสิตระดับปริญญาเอก (ยังไม่จบ)  1 คน 

8.5  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม นิสิตระดับปริญญาเอก (ยังไม่จบ)   3 คน

 

 9.      งานบริการวิชาการ 

-          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒภายนอก สอบนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ นาโนวัสดุ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร, หลักสูตรปริญญาโทและเอกสาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-          Referee ของวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ เช่น Mj. Int. J. Sci. Tech., CM. J. Sci., Molecules, Chemical Research Comm., Aus. J. Chem

- บรรณาธิการวารสาร Khampeangsaen Technology Transfer Journal

 

-          ประธานดำเนินการประชุมวิชาการระดับชาติ และ นานาชาติ 

1. The 1st Kamphaengsaen International Natural Products Symposium:  The Relationship Between Living Organisms and Environment, October 23-24, 2010,

Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok, Thailand

รายละเอียด Click ที่  http://www.natural-products.co.nr/

2. ประธานการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 และ 7 าลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   http://www.rpttc.flas.kps.ku.ac.th/kps/

ประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน (พิชิตโรคร้าย ด้วยงานวิจัยมังคุดไทย, การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม)

บรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น”
ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553

เรื่อง “พิชิตโรคร้าย ด้วยงานวิจัยมังคุดไทย”
โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
เวลา 10.20-12.20 น.

 

เรื่อง ”การปฏิรูปกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม”
โดย ศ.ดร.คณิต ณ นคร
เวลา 13.30-15.30 น.
 

 http://flas.kps.ku.ac.th/activity/2553/071210/index.html

 

ภาพกิจกรรมบางส่วน

การประชุมวิชาการนานาชาติ

ลิ้งภาพ http://flas.kps.ku.ac.th/activity/2553/231010/index.html

 

ภาพกิจกรรมบางส่วน STI2U http://flas.kps.ku.ac.th/activity/2553/210610/index.html

- ประชุมสมัชชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9 "ประเทศไทย ก้าวไกล ก้าวทัน ก้าวหน้า" ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ วันที่ 9 – 10 ม.ค. 2554

(รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ และทีมงาน ดำเนินการจัดการประชุมสมัชชา วทน ที่ มก. กพส. ลิ้งวีดีโอไปยังไบเทคบางนา) ภาพกิจกรรมบางส่วน

ประชุม สมัชชา วทน

 ผู้บริหารและคณาจารย์รับโล่และเกียรติบัตร ด้านการวิจัย จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วันที่ 27ธ.ค. 2553

ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 23 พ.ย. 2553 (แขกของ รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์)

 ผุ้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์เข้าเยี่ยมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 9 มี.ค. 2554 (3 of 25)

ประธานคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ป. โท นิติวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ DSI

http://flas.kps.ku.ac.th/activity/2554/100511/index.html

โครงการดูงานสัมมนาดูงานนอกสถานที่ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา ณ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 27 - 28 พ.ค. 2554

ฝ่าย วิจัยและบัณฑิตศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี ศึกษาดูงานสายการผลิต บริษัท Bangkok Foam Co., LTD. พร้อมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 3 มิ.ย. 2554

โครงการประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (iTAP) วันที่ 4 ก.ค. 2554

 

ประธานหลักสูตร วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์

http://flas.kps.ku.ac.th/activity/2555/140312/index.html

 

งานด้านสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะเลขานุการเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

หลังจากที่เปลี่ยนสถานะภาพจากข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยมีความเหลื่อมล้ำและมีความไม่เป็นธรรมอยู่มาก จึงได้อาสามาทำงานรับใช้สังคมในบทบาทนี้

 

 

 

 

฿85.00 -47.06%
฿153.00 -39.9%
฿69.00 -43.48%
฿9,923.00 -46.07%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี