สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานอันดับความสามารถของประเทศไทยต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดย IMD พบว่าอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยปี 2549 ลดลงจาก 27 ในปีที่แล้วมาอยู่อันดับที่ 32 สาเหตุเพราะหลายปัจจัย ทั้งราคาน้ำมัน ค่าครองชีพสูงขึ้น และการไม่สามารถแก้ไขจุดอ่อนที่สะสมมานานอย่างทักษะ การวิจัย และพัฒนา ฯลฯ