งานวินัยและนิติการพร้อมที่จะให้บริการด้านการให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกฑณ์ ด้วยความยินดียิ่ง