รูปแบบการให้บริการทันตกรรม

รูปแบบการให้บริการทันตกรรม

 

การจัดการความรู้ : รูปแบบการให้บริการทันตกรรม

งานตามภารกิจ : ให้บริการเพื่อการส่งเสริมทันตสุขภาพ

เป้าหมาย : ผู้รับบริการมีสุขภาพในช่องปากที่ดี และมีความพึงพอใจ

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : จากผลการสำรวจอัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการทันตกรรมในระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในเรื่องขั้นตอนการให้บริการที่สบสนและไม่เข้าใจ เนื่องจากการบริการทันตกรรมในแต่ละรายจะมีขั้นตอนที่ไม่เหมือนกัน บางคนเป็นคนไข้นัดจะมีขั้นตอนที่น้อยกว่า ในคนไข้ทั่วไปอาจต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนที่มากกว่า แต่เนื่องจากไม่มีแนวทางการชัดเจน และแจ้งให้ผู้รับบริการทราบจึงทำให้ผู้รับบริการไม่เข้าใจ และมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย ประกอบกับในระยะเวลาที่ผ่านมา คลินิกทันตกรรมมีการบริการทันตกรรมที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องให้ให้บริการใส่ฟัน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการทำนานและหลายครั้ง ทำให้มีผลกระทบต่อการให้บริการในผู้รับบริการท่านอื่น ๆ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. ทพ . ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์ 2. ทพ . . รุจิดา ธีระรังสิกุล 3. ทพ . . จันจิรา วันแต่ง 4. ทพ . . ปวีณา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 5. ทพ . . วรรณิสา จิโรจนนุกุล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8



ความเห็น (0)