แนวปฏิบัติการเตรียม PN ของกลุ่มงานเภสัชกรรม และโปรแกรมคำนวณ PN

แนวปฏิบัติการเตรียม PN ของกลุ่มงานเภสัชกรรม และโปรแกรมคำนวณ PN

 

การจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติการเตรียม PN ของกลุ่มงานเภสัชกรรม และโปรแกรมคำนวณ PN

งานตามภารกิจ : การจัดตั้งระบบเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (Parenteral Nutrition: PN)

สำหรับทารกแรกคลอด ของกลุ่มงานเภสัชกรรม

เป้าหมาย : เตรียมยาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการควบคุมคุณภาพการเตรียมและเภสัชภัณฑ์ เพื่อให้ทารกแรกคลอดได้รับยาที่เหมาะสม ปลอดภัย และครบถ้วนตามแผนการรักษา

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับสารอาหารโดยเฉพาะในทารกแรกคลอด หากไม่ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนจะมีผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโต ซึ่งการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดจำเป็นต้องคำนึงถึงความปราศจากเชื้อเป็นสำคัญ จึงควรมีห้องเตรียมแยกเฉพาะ เตรียมภายใต้ Laminar Air Flow Hood และใช้เทคนิคการเตรียมยาปราศจากเชื้อโดยเภสัชกรที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้านวิชาชีพทางเภสัชกรรม เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาสำหรับยาในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (High alert drugs) ประกันคุณภาพในด้านความปราศจากเชื้อ ความเข้ากันได้ และความคงตัวของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมให้แก่ผู้ป่วย นอกจากนี้การคํานวณสูตรอาหารทางหลอดเลือดดำในทารกแรกคลอดนั้นทำไดยาก แพทยตองคํานวณปริมาณของสารอาหารทุกชนิดตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วย จึงเสี่ยงต่อการเกิดความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา (Prescribing errors) เช่น การคํานวณผิดพลาด การตกตะกอน และแตเดิมการสั่งเตรียม PN ยังใชเขียนสั่งในใบ order จึงอาจทําใหมีความผิดพลาดจากการอานไมชัดเจน หรือการคัดลอกคำสั่งได้ ดังนั้น ก่อนที่หนวยเตรียมยาจะทำการจัดตั้งระบบเตรียม PN จึงไดคิดใชโปรแกรมคำนวณ PN ชวยในการคำนวณและตรวจสอบความถูกตองของคําสั่งการรักษา ซึ่งนอกจากจะทำใหเภสัชกรสามารถตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณสารอาหารแตละชนิดไดอยางรวดเร็ว และสามารถออกเอกสารที่จําเปนตอการเตรียมไดจากการบันทึกขอมูลเพียงครั้งเดียว แล้วยังทำให้การสั่งใช้ยาสะดวกมากขึ้น ดังนั้นกลุ่มงานเภสัชกรรมจึงดำเนินการจัดตั้งระบบการเตรียม PN เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. ภญ . เพียงฤทัย พิพัฒนสิริ 2. ภญ . ภัทราวดี อำไพพันธุ์ 3. ภญ . จิราพร แก้วดี 4. นางสาวธัญญาภรณ์ พวงทอง 5. นายสุรพงษ์ หงษ์ไทย 6. นางจิตติมา รองอ่ำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8ความเห็น (0)