ความรัก เป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้นิยาม หรือ คำอธิบายใดๆได้

เกิดกับใครผู้นั้นพึงรู้ได้ด้วยตนเอง

เพราะฉะนั้น ความรักที่ดีจึงควรออกมาจากจิตใจ