สัปดาห์นี้ได้มีโอกาสเยี่ยมห้องแล็ปโรงพยาบาลใหญ่ มีหลายเรื่องที่น่าสนใจอยากเล่าให้ คนอื่นได้รู้บ้าง

ปัจจุบัน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด จะได้รับเงินจากสำนักหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) ในการบริหารจัดการ ซึ่งได้ออกเป็นพรบ.มาตั้งแต่ปี2545 แล้ว มีผลใช้บังคับในปีนี้ 2549 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบบริหารจัดการของโรงพยาบาลพอสมควร เงินที่เคยได้รับจากสสจ. (กระทรวงสาธารสุข) เปลี่ยนมาเป็นสปสช.จ่ายเองโดยตรงกับโรงพยาบาลนั้นๆ ซึ่งสปสช. มีหน้าที่จะต้องประเมินโรงพยาบาลทั้งระบบคล้ายๆ กับที่ สำนักประกันสังคมมาประเมินเพื่อพิจารนาอนุมัติต่อสัญญาจ้างเป็นรายปี โรงพยาบาลไหนมีการบริหารจัดการดี มีคุณภาพ ก็รอดตัวไป เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่ต้องสำรวจ ฉะนั้นเน้นโครงสร้างพื้นฐาน(คน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่)เป็นข้อมูลพื้นฐานหลัก เมื่อไปเยี่ยมห้องแล็ปแล้วโครงสร้างพื้นฐานผ่านทั้งหมด แต่มีข้อสังเกตุดังนี้ แม้ว่าอัตรานักเทคนิคการแพทย์จะอยู่ที่ผู้ป่วย60 เตียงต่อนักเทคนิคการแพทย์ 1 คน และทุกโรงพยาบาล มีมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด แต่ 50 % หรือเกือบครึ่งของนักเทคนิคการแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปี ซึ่งหมายถึงสวัสดิการต่างๆจะน้อยกว่าผู้ที่เป็นข้าราชการ และมีความไม่มั่นคงในการทำงาน น่าจะส่งผลต่อการพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต การพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและระบบงานคงต้องอาศัยระบบเครือข่ายและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงช่วยเอื้อกูลกัน ในฐานะอยู่ในวิชาชีพเดียวกันและเป็นพี่ใหญ่ พวกเราน่าจะลองมาคุยเรื่องเครือข่ายคุณภาพเทคนิคการแพทย์กันสักครั้งดีไหม (ชมรมเทคนิคการแพทย์ภาคใต้ จะได้มีกิจกรรมร่วมกันอีกสักครั้ง)