31.ข้าราชการพลเรือน


ข้าราชการพลเรือน

30.ข้าราชการพลเรือน

 

วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นวันข้าราชการพลเรือน ผู้เขียนกับพรรคพวกมีโอกาสจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองขึ้น โดยเราจัดให้มีการแข่งขันกีฬา วู้ดบอลสำหรับบุคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ในวันที่ 3 เมษายน 3554ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

ผู้เขียนไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน เป็นเพียงอดีตข้าราชการครู แต่วันนี้จะขอลองเขียนถึงข้าราชการพลเรือนดูบ้าง ถ้าหากมีข้อผิดพลาดตรงไหน อย่างไร ต้องขออภัย และขอความกรุณาเพื่อนๆชาว GTW ช่วยชี้แนะด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่ง

ประวัติข้าราชการ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นครั้งแรก ให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสรรผู้มีความรู้และความสามารถเข้ารับราชการ โดยกำหนดให้มีข้าราชการ 3 ประเภท คือ[1]

 • ข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ ข้าราชการที่รัฐบาลบรรจุแต่งตั้งไว้ตามระเบียบฯ แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นสัญญาบัตร (รองอำมาตย์ตรีขึ้นไป) และชั้นราชบุรุษ
 • ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ คือ บุคคลที่รัฐบาลจ้างไว้ให้ทำการเฉพาะอย่าง หรือระยะเวลาชั่วคราว
 • เสมียนพนักงาน คือ ข้าราชการชั้นต่ำ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามอัตราที่ตั้งไว้

ประเภทของข้าราชการ

ข้าราชการในประเทศไทย มีหลายประเภท ได้แก่

1.ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับปัจจุบันคือ พ.ศ. 2551) แบ่งออกเป็นประเภทย่อย 4 ประเภท คือ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป[2]

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จะดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือในบางกรณีอาจมีการมอบหมายให้กรมต้นสังกัด เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกฯ

2.ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ คือ ข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักพระราชวัง และสำนักราชเลขาธิการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานในพระองค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน[3]

การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

3.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คือ ข้าราชการพลเรือนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งออกเป็นประเภทย่อย 3 ประเภท คือ ประเภทวิชาการ ประเภทผู้บริหาร และประเภททั่วไป[4]

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จะดำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งโดยอิสระ ในปัจจุบันไม่มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว มีแต่เพียงการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย เข้ามาแทน

4.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ครู อาจารย์ ที่อยู่ตามโรงเรียนของรัฐ

5.ข้าราชการตำรวจ

6.ข้าราชการทหาร

7.ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

8.ข้าราชการฝ่ายอัยการ

9.ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

10.ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น คือ ข้าราชการ พนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการคัดเลือกเพือบรรจุแต่งตั้งนั้น จะดำเนินการในแต่ละจังหวัดโดยอิสระจากกัน อันได้แก่

 • ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ข้าราชการส่วนจังหวัด
 • พนักงานเทศบาล
 • พนักงานส่วนตำบล

 สิทธิ หน้าที่ของข้าราชการ

บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [5] นอกจากนั้นข้าราชการยังมีสิทธิต่างๆ อาทิ

 • สิทธิในการรับบำเหน็จ บำนาญ
 • สิทธิในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
 • สิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง อาทิ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ค่าเช่าบ้าน ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

สุดท้ายผู้เขียนขอให้กำลังใจกับเพื่อนข้าราชการพลเรือนทุกท่านที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และเสียสละ บางท่านตั้งอกตั้งใจในการทำงานจนลืมให้เวลากับตนเอง......ท่านต้องดูแลตนเองบ้างนะครับ.....สุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องดูแล.....แม้ว่าท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างหากสุขภาพไม่ดีแล้ว....มันไม่คุ้มค่ากับการที่เราทุ่มเทให้กับงานเลย...........และก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับข้าราชการพลเรือนทุกท่านที่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน....มีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงส่ง...มีคนนับหน้าถือตาในตำแหน่งของท่าน......แต่ถ้าท่านได้มันมาโดนทางลัดแล้วละท่านจะภาคภูมิใจหรือ....สู้คนที่ตั้งอกตั้งใจทำงานจนประสบผลสำเร็จและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงส่ง.......อย่างนี้ผู้เขียนรักและนับถือจริงๆครับ.......  

 

หมายเลขบันทึก: 434373เขียนเมื่อ 6 เมษายน 2011 13:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 06:41 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (4)

เรียนท่านอาจารย์เดชา

สวัสดึครับคุณยาย

สุขสันต์วันสงกรานต์เช่นกันครับ.......แล้วหลานๆมารดน้ำขอพรจากคุณยายบ้างใหมครับ....

เรียนท่านอาจารย์

 • ญาติๆมากันเยอะค่ะ แต่ไม่ได้ไปไหน เพราะพี่เขยเสียชีวิตค่ะ เลยต้องยุ่งกับงานศพแทน

เรียน...คุณยาย

ครูเดขอแสดงความเสียใจครับ...พี่เขยคุณยายเสียชีวิตเพราะอะไรครับ..แล้วกำหนดฌาปนกิจศพเมื่อไหร่ครับ...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี