ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตนเอง  เพื่อให้รู้ตนเอง  แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกัน  เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป  ในประเด็น

S จุดแข็ง จุดเด่น  ตนเอง

W จุดอ่อน จุดด้อย ตนเอง

O  โอกาสในการแก้ไขจุดด้อยของตนเองที่มาจากปัจจัยภายนอก

T  อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาตนเองที่มาจากปัจจัยภายนอก

      1 หน้ากระดาษเอ 4 ส่งเข้าบล๊อกภายในวันที่ 25 เมษายน 54 (30 คะแนน)