ทำหน้าที่เวียนเอกสารภายในกองเพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบทั่วถึงกัน