แยกประเภทหนังสือแล้วลงทะเบียนรับส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง