ข้าพเจ้านางสาวเยาวลักษณ์ คำตัน นักศึกษาหมู่เรียน คบ 35.4.1 ขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ  ครบ 60 ปี ข้าเพจ้าขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และอยู่เป็นพ่อหลวงของปวงชาวไทยตลอดไป และขออวยพรให้พระองค์ทรงหายจากการป่วยไวไว