ประชุมครู กศน.เรื่อง การขับเคลื่อน กศน.ตำบลในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (28 มี.ค.2554)

ประชุมครู กศน.อำเภอมัญจาคีรี/ขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2554 ภาคเช้าได้มีการจัดประชุมครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล และครู ปวช. เพื่อถ่ายทอดการสั่งการและข้อเสนอแนะจากการประชุมขับเคลื่อนงาน กศน.ในปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 3 และ 4) และเตรียมการพิธีเปิดมหกรรมรักการอ่าน เนื่องในวันที่ 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ที่ กศน.ตำบลนาข่า (ซึ่งให้ กศน.ตำบลทุกแห่งมาร่วมจัดนิรรศการและนำเสนอผลงานการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ)

          ผลการประชุม ได้เน้นให้ครู กศน.รับทราบสถานการณ์ความเป็นไปในภาพรวมและกำหนดแนวทางการทำงาน กศน.ในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีต่อไป โดยเน้นให้ปฏิบัติตามแนวทาง(ร่าง) มาตรฐาน กศน.ตำบล และมาตรฐาน กศน.อำเภอ รวมทั้งได้เน้นย้ำเรื่องการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและฐานข้อมูลชุมชนทุกเรื่องให้ชัดเจนและเป็นระบบแล้วนำมาใช้ในการวางแผนจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน สำหรับเรื่องส่งเสริมการอ่านในชุมชนนั้นจะจัดส่งหนังสือจากห้องสมุดประชาชนอำเภอไปเพิ่มให้อีก แต่ให้เด็กและเยาวชนเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ช่วยกันสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการอ่านเข้าไปให้ถึงชุมชนทุกแห่ง

          ภาคบ่าย แวะผ่านไปนิเทศ กศน.ตำบลนาข่า กศน.ตำบลสวนหม่อน และ กศน.ตำบลหนองแปน

ติดตามดูพื้นที่จัดงานมหกรรมรักการอ่าน ที่ กศน.ตำบลนาข่า

ซึ่งคณะครู กศน.กำลังเตรียมการ...

ติดตามดู กศน.ตำบลหนองแปน...เรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน zzzzzความเห็น (0)