การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เครื่องมืองานไม้

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เครื่องมืองานไม้

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุดจิกวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
ผู้วิจัย นายสฤษดิ์ สังฆรักษ์
โรงเรียน โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ปีที่พิมพ์ 2553

บทคัดย่อ

    การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ เรื่อง เครื่องมืองานไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุดจิกวิทยา จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเครื่องมืองานไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เครื่องมืองานไม้ ให้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เกินร้อยละ 80 3) เพื่อประเมินผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เครื่องมืองานไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ 1 เพื่อการทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูป คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 คน กลุ่มเป้าหมายที่ 2 เพื่อใช้บทเรียนสำเร็จรูป คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 32 คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) บทเรียนสำเร็จรูป วิชาช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ รหัสวิชา ง30264 เรื่อง เครื่องมืองานไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ รหัสวิชา ง30264 เรื่อง เครื่องมืองานไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยมีบทเรียนสำเร็จรูป ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) ดำเนินการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน ใช้เวลา 14 ชั่วโมง 2) ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ รหัสวิชา ง30264 เรื่อง เครื่องมืองานไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จ รูป

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปวิชา ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ รหัสวิชา ง30264 เรื่องเครื่องมืองานไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2) หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ รหัสวิชา ง30264 เรื่องเครื่องมืองานไม้
3) ทำการทดสอบคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ โดยใช้ One Sample 4) หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนสำเร็จรูปวิชาช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ รหัสวิชา ง30264 เรื่องเครื่องมืองานไม้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.48 / 85.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยบทเรียนสำเร็จรูปวิชาช่างไม้ เฟอร์นิเจอร์ รหัสวิชา ง30264 เรื่อง เครื่องมืองานไม้ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80 / 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย บทเรียนสำเร็จรูป โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สฤษดิ์ สังฆรักษ์ความเห็น (1)

IP: xxx.183.144.199
เขียนเมื่อ 

ควย