โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 29-30 มีนาคม 2554

drapichart
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรม เดอะ ปริ้นซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/459/original_SAM_2095.JPG?1363605225

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/460/original_SAM_2094.JPG?1363605233

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/461/original_SAM_2130.JPG?1363605240

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/462/original_SAM_2125.JPG?1363605247

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วิทยากร โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.สมควร สนองอุทัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี และ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี