จะมีการประกวดหอพักนักศึกษาแต่ละปี  ในเดือนธันวาคมของทุกปี