งานปีใหม่เมืองดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน "ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์" ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐น.

   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน “ส่งเสริมวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา การฟื้นฟูประเพณีปี๋ใหม่เมืองซึ่งควรค่าแก่การสืบทอดต่อไป  ดังนั้น นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้กล่าวแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ว่า “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมชินูปถัมภ์ จัดงาน “ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและฟื้นฟูประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรือประเพณีสงกรานต์ของล้านนา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนล้านนาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีปี๋ใหม่เมือง รวมทั้งแสดงกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ชมและศึกษาการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออีกด้วย โดยการจัดงานครั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ ๒๐๐๐๐ คน ทั้งนี้ทางผู้จัดงานคาดว่าจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความงดงามของประเพณีสงกรานต์แบบล้านนาในอดีตอีกทั้งยังได้ชื่นชมกับความงามของกล้วยไม้ไทยที่กำลังเบ่งบานในช่วงนั้นโดยเฉพาะดอกเอื้องเมืองเหนือที่มีความสวยงามและมีหลากหลายมากซึ่งอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้รวบรวมไว้เป็นจำนวนมากจะได้นำมาจัดแสดงให้ชมด้วย โดยในช่วงนั้นจะมีนิทรรศการกล้วยไม้ไทยเพื่อให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจให้สามารถรู้จักชื่อกล้วยไม้แต่ละชนิดที่มีความสำคัญ ได้เรียนรู้รูปแบบการปลูกกล้วยไม้ การจัดตกแต่งสวนกล้วยไม้ การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ด้วย การจัดงานปี๋ใหม่เมืองดอกเอื้องงาม ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จึงเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ล้านนาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักของประชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น” 
        ทางด้าน ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมืองในการจัดงานครั้งนี้ว่า “ในสมัยโบราณชาวล้านนาไทยจะมีกิจกรรมและพิธีการต่างๆเพื่อความเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทยและเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสงกรานต์จำนวนมากแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันคนทั่วไปเวลามาเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ก็จะได้พบเห็นแต่การเล่นรดน้ำสงกรานต์กันอย่างบ้าคลั่ง ซึ่งการน้ำสงกรานต์ในประเพณีดั้งเดิมแต่ก็เล่นกันอย่างมีขอบเขตมิใช่เล่นกันอย่างทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น โดยค่อยๆรดด้วยน้ำบริสุทธิ์ที่ปรุงด้วยน้ำหอมซึ่งจะยังคงความสดชื่นใจให้แก่ผู้ที่ถูกรด พร้อมกล่าวอวยพรให้แก่กันไม่ใช้น้ำสกปรกหรือใช้กระบอกฉีดน้ำใส่ตามหน้าตาและศีรษะหรือเอาน้ำสาดรถยนต์ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้การจัดงานขึ้นครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ล้านนาในอดีต ให้เป็นที่รู้จักและชื่นชมกันอีกครั้งจึงขอเชิญชวนให้ผู้มาเที่ยวงานสงกรานต์เชียงใหม่ได้เข้ามาร่วมงานสงกรานต์ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ด้วย"


 ส่วนในการประชาสัมพันธ์งานปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นั้น นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เผยว่า “ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากประเพณีสงกรานต์นั้นเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงอันดับต้นของประเทศและจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดในช่วงสงกรานต์ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยินดีที่จะสนับสนุนการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาพร้อมทั้งฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ล้านนาในอดีตให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนงเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่มด้วย”
 นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติม ” ทางด้านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นถึงเจตนารมย์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ทั้งในเชิงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นพัฒนาที่ต่อเนื่อำงและยั่งยืนดังนั้นจึงได้ช่วยสนับสนุนการจัดพิมพ์สื่อต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์และจะช่วยเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานในสังกัดการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่/ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค๕ เชียงใหม่/ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่/สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ กองกำกับการ ๔/สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่/สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่/สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่/สมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ/ สมาคมไทยล้านนาสปา เชียงใหม่/ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ /สหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่/สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ด้วย"
ทางด้าน นางทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ว่า “กิจกรรมภายในงานปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม นั้น สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเป็นอันดับแรก คือความสวยงามของดอกไม้ไทยหลากหลายชนิด ที่ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดไว้แนวแกนกลางที่เต็มไปด้วยดอกไม้ไทย เช่น ดอกดาวเรือง บานไม่รู้โรย มะลิ ว่านสี่ทิศ เป็นต้น นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของเรือนกล้วยไม้ที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้พื้นเมือง เช่น เอื้องคำ เอื้องผึ้ง เอื้องเก๊ากิ่ว เอื้องสายเชียงใหม่ เอื้องเมี่ยง เข็มแสด และกล้วยไม้ไทยชนิดต่างๆ พร้อมชมการจัดนิทรรศการกล้วยไม้ไทยและกล้วยไม้พัฒนาพันธุ์ใหม่จากพันธุ์แท้และลูกผสมของไทย การจัดแสดงประวัติของกล้วยไม้ไทย การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์กล้วยไม้ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ส่วนบรรยากาศภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสงกรานต์แบบล้านนาที่สวยงาม ซึ่งได้มีการประดับด้วยตุงแบบล้านนาทั่วบริเวณการจัดงาน การจัดเจดีย์ทรายสูงสุดส้าว และชื่นชมกับ การรดน้ำสงกรานต์ที่สุภาพ การรณรงค์การแต่งกายแบบล้านนา มีโกาสได้สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล จับจ่ายซื้ออาหารและสินค้าพื้นเมืองในกาดหมั้วครัวฮอม ชมการสาธิตทำตุงและโคมแบบล้านนา การแกะสลักไม้ การปั้นแป้งตามปีเกิด การแสดงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึงและฟ้อนรำ และพิเศษสุดในปีนี้จะมีการสร้างอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ ยาวมากกว่า ๔๐ เมตรเพื่อเพิ่มความชุ่มเย็นและสร้างความแปลกตาแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย” 

เนื่องจาก ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ทาง ศ.นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี ประธานสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จึงกล่าวถึงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ว่า “ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์การดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ (AgeNet) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ๒๕ อำเภอ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้น โดยมี พลอากาศเอกกำธน สินธุวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและจะมีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้จะมีขบวนแห่ครัวทานดำหัวจากอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และการแสดงจากผู้สูงอายุตลอดทั้งวัน

   ในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติที่เชียงใหม่ ถือเป็นงานประเพณีไปแล้ว โดยเฉพาะขบวนแห่ครัวทานดำหัวจากทุกอำเภอได้นำเอาเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของล้านนาในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งจะเริ่มขบวนแห่ของผู้สูงอายุตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเริ่มขบวนที่บริเวณด้านหน้าของอุทยานหลวงราชพฤกษ์และไปสิ้นสุดขบวนที่บริเวณหน้าเวทีหน้าหอคำหลวง เมื่อขบวนของผู้สูงอายุครบทั้ง ๒๕ อำเภอ แล้ว จะเริ่มพิธีเปิดงาน จากนั้นเป็นพิธีดำหัวผู้สูงอายุและมอบรางวัลสุขภาพดีแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังได้ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอตลอดทั้งวันด้วย”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๔๑๑๐-๕ หรือทางเวปไซด์ www.royalparkrajapruek.com

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน "ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์" ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐น.

   ตามที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน “ส่งเสริมวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา การฟื้นฟูประเพณีปี๋ใหม่เมืองซึ่งควรค่าแก่การสืบทอดต่อไป  ดังนั้น นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้กล่าวแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ว่า “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมชินูปถัมภ์ จัดงาน “ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและฟื้นฟูประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรือประเพณีสงกรานต์ของล้านนา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนล้านนาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีปี๋ใหม่เมือง รวมทั้งแสดงกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ชมและศึกษาการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออีกด้วย โดยการจัดงานครั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ ๒๐๐๐๐ คน ทั้งนี้ทางผู้จัดงานคาดว่าจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความงดงามของประเพณีสงกรานต์แบบล้านนาในอดีตอีกทั้งยังได้ชื่นชมกับความงามของกล้วยไม้ไทยที่กำลังเบ่งบานในช่วงนั้นโดยเฉพาะดอกเอื้องเมืองเหนือที่มีความสวยงามและมีหลากหลายมากซึ่งอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้รวบรวมไว้เป็นจำนวนมากจะได้นำมาจัดแสดงให้ชมด้วย โดยในช่วงนั้นจะมีนิทรรศการกล้วยไม้ไทยเพื่อให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจให้สามารถรู้จักชื่อกล้วยไม้แต่ละชนิดที่มีความสำคัญ ได้เรียนรู้รูปแบบการปลูกกล้วยไม้ การจัดตกแต่งสวนกล้วยไม้ การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ด้วย การจัดงานปี๋ใหม่เมืองดอกเอื้องงาม ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จึงเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ล้านนาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักของประชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น” 
        ทางด้าน ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมืองในการจัดงานครั้งนี้ว่า “ในสมัยโบราณชาวล้านนาไทยจะมีกิจกรรมและพิธีการต่างๆเพื่อความเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทยและเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสงกรานต์จำนวนมากแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันคนทั่วไปเวลามาเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ก็จะได้พบเห็นแต่การเล่นรดน้ำสงกรานต์กันอย่างบ้าคลั่ง ซึ่งการน้ำสงกรานต์ในประเพณีดั้งเดิมแต่ก็เล่นกันอย่างมีขอบเขตมิใช่เล่นกันอย่างทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น โดยค่อยๆรดด้วยน้ำบริสุทธิ์ที่ปรุงด้วยน้ำหอมซึ่งจะยังคงความสดชื่นใจให้แก่ผู้ที่ถูกรด พร้อมกล่าวอวยพรให้แก่กันไม่ใช้น้ำสกปรกหรือใช้กระบอกฉีดน้ำใส่ตามหน้าตาและศีรษะหรือเอาน้ำสาดรถยนต์ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
  ซึ่งในปัจจุบันความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ที่ยึดถือกันมาแต่โบราณได้ลบเลือนหายไปงานสงกรานต์ที่คนทั่วไปรู้จักเหลือเพียงการสาดน้ำ เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างรุนแรงบ้าคลั่ง ดังนั้นการร่วมกันจัดงานสงกรานต์ล้านนาในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ขึ้นครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ล้านนาในอดีต ให้เป็นที่รู้จักและชื่นชมกันอีกครั้งจึงขอเชิญชวนให้ผู้มาเที่ยวงานสงกรานต์เชียงใหม่ได้เข้ามาร่วมงานสงกรานต์ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ด้วย"


 ส่วนในการประชาสัมพันธ์งานปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นั้น นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เผยว่า “ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากประเพณีสงกรานต์นั้นเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงอันดับต้นของประเทศและจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดในช่วงสงกรานต์ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยินดีที่จะสนับสนุนการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาพร้อมทั้งฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ล้านนาในอดีตให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนงเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่มด้วย”
 นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติม ” ทางด้านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นถึงเจตนารมย์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ทั้งในเชิงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นพัฒนาที่ต่อเนื่อำงและยั่งยืนดังนั้นจึงได้ช่วยสนับสนุนการจัดพิมพ์สื่อต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์และจะช่วยเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานในสังกัดการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่/ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค๕ เชียงใหม่/ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่/สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ กองกำกับการ ๔/สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่/สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่/สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่/สมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ/ สมาคมไทยล้านนาสปา เชียงใหม่/ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ /สหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่/สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ด้วย"
ทางด้าน นางทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ว่า “กิจกรรมภายในงานปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม นั้น สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเป็นอันดับแรก คือความสวยงามของดอกไม้ไทยหลากหลายชนิด ที่ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดไว้แนวแกนกลางที่เต็มไปด้วยดอกไม้ไทย เช่น ดอกดาวเรือง บานไม่รู้โรย มะลิ ว่านสี่ทิศ เป็นต้น นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของเรือนกล้วยไม้ที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้พื้นเมือง เช่น เอื้องคำ เอื้องผึ้ง เอื้องเก๊ากิ่ว เอื้องสายเชียงใหม่ เอื้องเมี่ยง เข็มแสด และกล้วยไม้ไทยชนิดต่างๆ พร้อมชมการจัดนิทรรศการกล้วยไม้ไทยและกล้วยไม้พัฒนาพันธุ์ใหม่จากพันธุ์แท้และลูกผสมของไทย การจัดแสดงประวัติของกล้วยไม้ไทย การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์กล้วยไม้ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ส่วนบรรยากาศภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสงกรานต์แบบล้านนาที่สวยงาม ซึ่งได้มีการประดับด้วยตุงแบบล้านนาทั่วบริเวณการจัดงาน การจัดเจดีย์ทรายสูงสุดส้าว และชื่นชมกับ การรดน้ำสงกรานต์ที่สุภาพ การรณรงค์การแต่งกายแบบล้านนา มีโกาสได้สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล จับจ่ายซื้ออาหารและสินค้าพื้นเมืองในกาดหมั้วครัวฮอม ชมการสาธิตทำตุงและโคมแบบล้านนา การแกะสลักไม้ การปั้นแป้งตามปีเกิด การแสดงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึงและฟ้อนรำ และพิเศษสุดในปีนี้จะมีการสร้างอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ ยาวมากกว่า ๔๐ เมตรเพื่อเพิ่มความชุ่มเย็นและสร้างความแปลกตาแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย” 

เนื่องจาก ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ทาง ศ.นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี ประธานสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จึงกล่าวถึงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ว่า “ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์การดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ (AgeNet) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ๒๕ อำเภอ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้น โดยมี พลอากาศเอกกำธน สินธุวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและจะมีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้จะมีขบวนแห่ครัวทานดำหัวจากอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และการแสดงจากผู้สูงอายุตลอดทั้งวัน

   ในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติที่เชียงใหม่ ถือเป็นงานประเพณีไปแล้ว โดยเฉพาะขบวนแห่ครัวทานดำหัวจากทุกอำเภอได้นำเอาเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของล้านนาในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งจะเริ่มขบวนแห่ของผู้สูงอายุตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเริ่มขบวนที่บริเวณด้านหน้าของอุทยานหลวงราชพฤกษ์และไปสิ้นสุดขบวนที่บริเวณหน้าเวทีหน้าหอคำหลวง เมื่อขบวนของผู้สูงอายุครบทั้ง ๒๕ อำเภอ แล้ว จะเริ่มพิธีเปิดงาน จากนั้นเป็นพิธีดำหัวผู้สูงอายุและมอบรางวัลสุขภาพดีแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังได้ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอตลอดทั้งวันด้วย”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๔๑๑๐-

กิจกรรมในแต่ละวัน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ พิธีเปิดงานอย่างสวยงามแบบล้านนา วันที่ ๑๒-๑๖เมษายน ๒๕๕๔

       ๑) การแสดงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึงและฟ้อนรำ 
      ๒) การสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล
      ๓) การเล่นรดน้ำสงกรานต์ตามแบบดั้งเดิม
      ๔) ลอดอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ ยาวมากกว่า ๔๐ เมตร
      ๕) การสาธิตหัตถกรรมโดยช่างฝีมือล้านนา เช่น การปั้นแป้งตามปีเกิด การตัดตุง ทำโคมแบบล้านนา การแกะสลักไม้ ฯลฯ
      ๖) กาดหมั้วครัวฮอม

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔

       ๑) ขบวนแห่ครัวทาน รดน้ำดำหัวจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ๒๖ ขบวน 
      ๒) พิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
         โดย ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี
      ๓) พิธีดำหัวผู้แทนผู้สูงอายุ (อายุ ๘๕ ปี ขึ้นไป) 
      ๔) การแสดงฟ้อนเมืองของผู้สูงอายุ ๑๐๐ ท่าน 
      ๕) การแสดงสะล้อ ซอ ซึง การแสดงจากผู้สูงอายุคลอดทั้งวัน จ
      ๖) การสาธิตหัตถกรรมโดยช่างฝีมือล้านนา เช่นการปั้นแป้งตามปีเกิด การตัดตุง ทำโคมล้านนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณ แห่งนี้นี่คืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ความเห็น (0)