วันนี้ ได้ไปพูดคุยกับทาง จนท. มสช. เรื่องจัดทำสื่อ (สารสาธารณะ) ซึ่งเป็นการหารือการทำงานที่สืบเนื่องมาจากการรายงานผลการดำเนินงานและขอข้อเสนอแนะจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ซึ่ง ทางมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จะสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายฯ ในเรื่องของการทำสื่อสารสาธารณะ ได้แก่ หนังสือ วีซีดี จัดเวทีสาธารณะ และทำ Mapping ศักยภาพ (พื้นที่/คน) ฟังๆ เขาพูดชอบบรรยากาศ รอบๆ จัง