GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดการพัสดุ

การจัดซื้อจัดหาที่มีการวางแผน

              ในการจัดซื้อจัดหาพัสดุข้อสำคัญในการทำงานคือการวางแผนการจัดซื้อจัดหา  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ดังนั้นแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่ายพัสดุสามารถวางแผนการทำงานได้ดังนี้

              1. โครงการที่มีการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์จะมีการกำหนดไว้ชัดเจนเช่นโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น หน่วยพัสดุจะนำโครงการเหล่านี้มารวบรวมและดำเนินการวางแผนการจัดซื้อ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดซื้อครุภัณฑ์  มีการจัดเตรียมรายละเอียดครุภัณฑ์ มีการสอบถามรายละเอียดผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำมาวางแผนการจัดซื้อ  เมื่อถึงเวลาได้รับอนุมัติงบประมาณก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที  และในบางครั้งโครงการที่จัดหาครุภัณฑ์อย่างเดียวกันก็นำมาจัดหาพร้อม ๆ กัน ทำให้ประหยัดเวลาการทำงานและประหยัดงบประมาณ

            2. การจัดหาวัสดุ ส่วนหนึ่งได้จากประวัติการเบิกจ่ายวัสดุว่าในแต่ละภาคการศึกษามีการใช้มากน้อยเพียงใด และใช้ในช่วงเวลาไหนเพื่อนำมาดำเนินการจัดหาต่อไป  เป็นการประหยัดเวลาการจัดหาและทำให้ไม่มีวัสดุค้างคลังพัสดุ  ปัจจุบันความกว้างห้องเก็บพัสดุ 2x4เมตร  จากเดิมใช้ห้องกว้างมากปัจจุบันในมาใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาฝึกใช้คอมพิวเตอร์

            ในทุกอย่างที่กล่าวเป็นการทำงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้เอื้อต่อการบริการและคำนึงถึงความประหยัดปลอดภัยและที่ได้เปลี่ยนแปลงคือความซื่อสัตย์ที่เป็นคุณสมบัติประจำตัว

                                                               สุวคนธ์ KKU.

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การจัดการพัสดุ
หมายเลขบันทึก: 43204
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)