พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความห่วงใยต่อพะสกนิกรของพระองค์ด้วยการเตือนให้ประชาชนของพระองค์ใช้จ่ายและมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง  และขอน้อมรับเอาพระราชดำรัสของพระองค์มายึดถือปฏิบัติด้วยความปลื้มปิติยิ่ง