จะมีการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาทุกหน่วยหอพักทุกวันศุกร์ เพื่อตรวจดูความสะอาด และความเรียบร้อย