นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาหน่วยที่ 2

1. หอพักที่ 13  จำนวน  172  คน

2. หอพักที่ 14 จำนวน 172  คน

3. หอพักที่ 19 จำนวน  190  คน

4. หอพักที่ 20 จำนวน  190  คน