ระบบการจองห้องเรียนห้องประชุมผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ ทำใหลดขั้นตอนในการปฎิบัติงาน เช่น ลดงบประมาณ  เวลา  และกระดาษ รายละเอิยดจะแจ้งให้ทราบต่อไป