คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้, โครงการ

- หนังสือรายงานการเข้าปฏิบัติงานของคณะ หน่วยงาน

- ตรวจสอบเอกสารการรายงานตัว

- เอกสารทุกฉบับมีลายเซ็นต์ทุกฉบับและใบรับรองแพทย์

- คีย์ข้อมูลลูกจ้างลงฐานข้อมูล ตรวจสอบหมายเลขประจำตัว

- ทำคำสั่งจ้าง เสนอหัวหน้างานบริหารงานบุคคล เพื่อนำเสนอลำดับต่อไป

- การเสนอเซ็นต์จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 15 วัน

หากพบว่าเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนดำเนินการติดต่อกับคณะหน่วยงาน ภายใน 5 วันทำการ