คำสั่งย้าย, ปรับ-เปลี่ยนอัตรา

  • หนังสืออนุมัติจากกองแผน
  • คณะ หน่วยงานทำหนังสือขอย้าย, ปรับเปลี่ยนอัตรามาที่ กจ.
  • ตรวจสอบเอกสารคุณวุฒิตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือไม่ ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน
    • มีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง, ภาระงานที่ทำ
  • ทำคำสั่ง เสนอหัวหน้างานบริหารงานบุคคล เพื่อนำเสนอลำดับต่อไป
  • การเสนอเซ็นต์จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 30 วัน
  • เรื่องลงมานำออกเลขได้ภายใน 1 วันทำการ