คำสั่งลาออกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้, โครงการ

  • หนังสือรายงานการลาออกจากราชการจากคณะ หน่วยงาน ดำเนินการก่อนลาออก 30 วัน
  • ตรวจสอบเอกสารลาออกจากราชการ อนุมัติจากหัวหน้างาน

- ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ ในแบบฟอร์มการลาออกจากราชการ

  • ตรวจสอบลายเซ็นต์ของเจ้าตัว ว่าครบทุกที่หรือไม่

-หากไม่ครบส่งกลับคณะ หน่วยงาน หรือเรียกเจ้าตัวมาเซ็นต์ให้ครบถ้วน

  • ทำคำสั่งลาออกจากราชการ เสนอหัวหน้างานบริหารงานบุคคล เพื่อนำเสนอลำดับต่อไป
  • การเสนอเซ็นต์จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 15 วัน

เรื่องลงมานำออกเลขได้ภายใน 1 วันทำการ