ทุกคนเข้าใจว่าการศึกษาจะสำเร็จได้ก็เพราะโรงเรียน ครูอาจารย์ แท้ที่จริงไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง
แต่การศึกษายังมีตัวแปรอีกมากมาย
1. นักเรียน
2. ครูอาจารย์
3. ผู้บริหารนอกสถานศึกษา
4. ผู้บริหารระดับกรม-กอง
5. ผู้บริหารระดบกระทรวงศึกษาธิการ
6. ฯลฯ
ผู้บริหารข้อที่ 5 มีความสัมคัญมาก กว่าทุกข้อหากไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่แท้จริงแล้ว
ยากมากที่นโยบายจะสำเร็จได้ ความเป็นจริงแล้วการบริหารศึกษาของของไทยไม่คร่องตัว ไม่เป็นอิสระ
ผู้บริหารมีนโยบายออกมารายวัน ผู้อยู่เบื้องล่าง(ระดับโรงเรียน) บริหารโรงเรียนด้วยความขาดแคลน
บุคลากร สถานที่ งบประมาณ กฏระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยในการบริหาร
เอาการศึกษาของไทยไปผูกติดอยู่งบประมาณ คิดเอาการศึกษาไปเปรียบกับโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ได้
เพราะผลผลิตมันต่างกันโดยสิ้นเชิง
การสร้างคนมันผิดกับการสร้างอย่างอื่น (ทุกคนคงเข้าใจ)
จะไปเอามีดโต้มาโกนหนวดและเอามีโกนไปถางป่ามันกัไม่ถูกนัก
ทำกับการศึกษาต้องระเอียดอ่อนและแก้วไขให้ถูกวิธี