ภ.จว.ชุมพรได้ดำเนินการจัดทำห้องแห่งความรู้ คลังแห่งปัญญา น้องๆ ห้องสมุด มีหนังสือน่าอ่านหลายเล่ม ใรมีหนังสือไม่อ่านแล้วนำมาบริจาคไว้ที่ห้องได้ เพื่อให้คนอื่นๆ ได้อ่านบ้าง มีมุมมองตามภาพถ่าย